Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka
Szukaj

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna5,24%.302809
.Redakcja0,09%.4996
.Rejestr zmian4,89%.282708
.Pomoc0,24%.13999
.Adres3,42%.197301
.Zagospodarowanie terenu Cmentarza Komunalnego w Kamiennej Górze - etap II0,20%.11492
.Godziny urzędowania - telefony0,30%.17535
.Skład Rady Miejskiej0,01%.795
.Radni w danym okręgu wyborczym0,09%.4960
.Przewodnicząca Rady Miejskiej0,12%.6644
.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej0,09%.5368
.Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Kamiennej Górze7,03%.405948
.Komisje Rady Miejskiej0,12%.6905
.Harmonogram posiedzeń komisji0,01%.546
.Sesje Rady Miejskiej0,14%.8131
.Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej0,01%.842
.Komisja Regulaminowa na 2009 rok0,02%.1136
.Wyniki I etapu naboru na stanowisko Głównej Księgowej w MOPS Kamienna Góra0,03%.1659
.Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja 12.2006-08.20070,00%.159
.Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja 09.2007 - 11.20070,01%.299
.Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja 12.2007 -0,01%.335
.Prawo Miejscowe0,01%.662
.Wybory Ławników - 20070,04%.2374
.Biuro Rady Miejskiej0,04%.2051
.Wydział Finansowo Budżetowy0,08%.4393
.Wydział Infrastruktury Miejskiej I Ochrony Środowiska0,10%.5502
.Urząd Stanu Cywilnego0,14%.8199
.Skarbnik Miasta0,04%.2394
.Sekretarz Miasta0,04%.2408
.Wydział Organizacyjny0,07%.4051
.Wydział Ewidencji Ludności0,05%.3067
.Wydział Gospodarki Lokalowej0,01%.466
.Wydział Edukacji, Kultury i Sportu0,01%.577
.Wydział Spraw Społecznych0,09%.5110
.Wydział Promocji i Rozwoju Miasta0,01%.819
.Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego0,01%.408
.Biuro Do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych0,05%.2898
.Jednostki Organizacyjne0,19%.10782
.Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta0,12%.6891
.Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta0,03%.1856
.Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta0,02%.1096
.Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw0,02%.1120
.Tabela stawek dodatku funkcyjnego0,02%.1033
.Regulamin premiowania pracowników obsługi Urzędu Miasta0,02%.1214
.Informacja w sprawie terminu składania ofert na realizację zadań publicznych0,02%.1143
.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej0,02%.1189
.2003 rok0,00%.10
.2007 rok0,00%.76
.2005 rok0,00%.75
.Zarządzenia Burmistrza 2003 rok0,00%.10
.Zarządzenia Burmistrza 2006 rok0,00%.62
.Zarządzenia Burmistrza 2007 rok0,00%.60
.Burmistrz Miasta Kamienna Góra0,17%.9731
.Zastępca Burmistrza Miasta0,13%.7303
.Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Cichej 70,00%.31
.Zarządzenie nr 6/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny zbycia, ustalenia wysokości bonifikaty oraz podania do publicznej wiadomości wykazu,0,00%.37
.Zarządzenie nr 12/2006 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,00%.39
.Zarządzenie Nr 1/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej o położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej.0,00%.34
.Zarządzenie Nr 2/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej.0,00%.38
.Zarządzenie Nr 13/06 w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006 w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opła0,00%.38
.Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokalu sprzedawanych w drodze bezprzetargowej n0,00%.41
.Zarządzenie Nr 4/08 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 94/2007 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 02 maja 2007 r.0,00%.37
.Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie: opracowania dokumentacji Stanowiska Kierowania w dotychczasowym miejscu pracy ( DMP ) na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.0,00%.30
.Zarządzenie nr 13/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,00%.36
.Zarządzenie Nr 15/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem “112 w trudnej sprawie” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych0,00%.67
.Zarządzenie nr 14/2008 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz zespołu roboczego ds. Rewitalizacji dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kamienna Góra0,00%.39
.Zarządzenie Nr 16/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,00%.36
.Zarządzenie Nr 7/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze, działka nr 86/12 obręb 3 w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym dla0,00%.39
.Zarządzenie Nr 11/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie rokowań.0,00%.32
.Sekretarz Miasta Kamiennej Góry0,14%.8294
.Zarządzenie Nr 17/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1.0,00%.29
.Zarządzenie Nr 18/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Bieżące0,00%.37
.Zarządzenie Nr 20/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Storczykowej.0,00%.39
.Zarządzenie nr 21/08 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta.0,00%.36
.Zarządzenie Nr 22/08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ,,Przebudowa ul.0,00%.34
.Zarządzenie Nr 23/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy pl. Wolności 22.0,00%.31
.Zarządzenie Nr 24|08 w sprawie : ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym.0,00%.34
.Zarządzenie Nr 27/08 w sprawie: ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek : 47/6,47/8, 48/2,48/3,48/4, obręb nr 5 położonych w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskie0,00%.33
.Zarządzenie Nr 28/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Fabrycznej, działka nr 73/1 obręb 3 w pierwszym przetargu ustn0,00%.41
.Zarządzenie nr 35/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,00%.38
.Zarządzenie nr 36/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu mieszkalnego przeznacz0,00%.46
.Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Finansowo Budżetowym oraz w Wydziale Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,00%.37
.Zarządzenie Nr 64/08 w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację0,00%.41
.Burmistrz Miasta Kamiennej Góry0,03%.1683
.Początek kadencji 2006 r.0,01%.830
.Oświadczenia 2006 r.0,03%.1536
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,15%.8897
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,29%.17011
.Obwieszczenia i wzory wniosków0,18%.10435
.Inwestycje celu publicznego0,13%.7303
.Obwieszczenie o podziale miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Kamiennej Górze0,01%.754
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Kamienna Góra0,01%.796
.Zastępca Burmistrza Kamiennej Góry0,02%.1294
.Oświadczenia 2006 r.0,01%.765
.Listy komitetów wyborczych tworzące grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów0,01%.746
.Pełnomocnik Wyborczy0,04%.2592
.Kalendarz wyborczy0,06%.3292
.Uchwała Nr L/A/336/060,01%.545
.UCHWAŁA nr 2/060,01%.590
.UCHWAŁA nr 11/060,01%.727
.Komitety wyborcze0,06%.3620
.Miejska Komisja Wyborcza0,04%.2554
.Numery i granice obwodów0,06%.3549
.Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego0,02%.1327
.Aneks do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta0,02%.920
.Skarbnik Miasta Kamiennej Góry0,13%.7450
.Informacja - wyborcy niepełnosprawni0,01%.705
.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu0,02%.935
.Granice obwodów0,02%.985
.Wyniki wyborów0,08%.4675
.Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze0,02%.1118
.Przebudowa ul. Świerkowej w Kamiennej Górze0,02%.1041
.Remont nawierzchni ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze0,02%.943
.Przebudowa części ul. Mickiewicza w Kamiennej Górze0,01%.817
.Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego dla gminy miejskiej Kamienna Góra w wysokości 3.065.000,00 zł0,02%.1111
.Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 100 kW0,02%.896
.Zagospodarowanie terenu Cmentarza Komunalnego w Kamiennej Górze - etap II0,02%.1094
.Remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra0,02%.929
.INFORMACJA BURMISTRZA o obowiązkach użytkownika i zbierającego0,00%.163
.Inwestycje oddziałowujące na środowisko0,00%.10
.Wnioski do pobrania0,10%.5707
.Wykaz - ul.J.Lompy 19/50,01%.733
.Wykaz - ul.Bohaterów Getta0,01%.612
.Wykaz - obręb 3,5,6,7 - Kamienna Góra0,02%.1025
.Wykaz - obręb nr 1,3,4,5,6 - Kamienna Góra0,01%.759
.Wykaz - ul. Traugutta, Kościuszki, Mostowa0,02%.913
.Wykaz - ul.Fabryczna0,01%.695
.Przetarg ustny - ul. Bohaterów Getta 42/30,23%.13436
.Przetarg ustny ograniczony - ul.Fabryczna0,01%.835
.Przetarg ustny ogrniczony - ul. Mostowa0,01%.713
.Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości przy ulicy Wałbrzyskiej działka nr 1370,01%.657
.Przetarg ustny nieograniczony - ul.Cegielnianej0,02%.1071
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Leśnej0,02%.1048
.Przetarg ustny nieograniczony - ul.Jasnej0,01%.783
.Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokalu sprzedawanych w drodze bezprzetargowej n0,00%.32
.Wykaz - ul. Cegielniana0,01%.798
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. M. Fornalskiej0,01%.741
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Storczykowej0,01%.784
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego przy ul. Łużyckiej0,01%.702
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania przy placu Wolności0,01%.813
.Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości przy ulicy Wałbrzyskiej0,01%.698
.Przetarg ustny nieograniczony - ul. Łużycka 10,02%.905
.Przetarg ustny nieograniczony - ul. Leśna0,01%.712
.Przetarg ustny nieograniczony - ul. Storczykowa dz. nr 258/90,02%.896
.Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami0,02%.1085
.Wyszukiwarka0,31%.17953
.Sprawy różne0,00%.141
.Remont ul. Lompy w Kamiennej Górze0,02%.1271
.Obsługa bieżąca w zakresie remontów i usuwania awarii0,02%.1265
.Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.733
.Wykaz - ul. Jasna0,01%.737
.Wykaz - ul. Mostowa0,01%.771
.Wykaz - ul.Ptasia0,01%.782
.Wykaz - ul. M.Skłodowskiej-Curie0,01%.689
.Wykaz - obręb nr 6 Kamienna Góra0,01%.797
.Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych część 20,02%.1133
.Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych0,02%.1195
.Wniosek Firmy Kalibra Sp. z o.o.0,00%.86
.2008 - Sprzedaż nieruchomości0,00%.16
.2008 - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia0,00%.101
.,,Program Ochrony Środowiska’’ oraz ,,Plan Gospodarki Odpadami’’0,02%.1367
.Rozporządzenie w sprawie zakazu trzymania drobiu na otwartej przestrzeni0,00%.59
.Nabór na stanowisko - Inspektor d/s obsługi finansowo-księgowej budżetu0,02%.1443
.Ogłoszenie nr 1/07 - dot. budynków pokrytych płytami eternitowymi0,01%.676
.Ogłoszenie - dot. słupów ogłoszeniowych0,00%.92
.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości0,00%.81
.Ogłoszenia i obwieszczenia0,00%.42
.Archiwum przetargów0,00%.60
.Sukcesywna dostawa armatury PVC, PE i PP oraz wpustów ulicznych0,00%.64
.Sukcesywna dostawa paliw płynnych0,00%.39
.Pracownicy samorządowi w skałdach OKW0,02%.951
.OBWIESZCZENIE w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.672
.Dokumenty do pobrania0,01%.825
.Obwieszczenia PKW0,00%.69
.Zarządzenie nr 37/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu mieszkalnego przeznacz0,00%.49
.Przetargi bieżące0,00%.116
.OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania0,02%.879
.Uchwały i zarządzenia0,00%.73
.UCHWAŁA Nr 13/060,01%.737
.UCHWAŁA NR 12/060,03%.1813
.UCHWAŁA Nr 14/060,01%.759
.Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji I Funduszy Zewnętrznych0,07%.3986
.UCHWAŁA nr 3/060,01%.497
.UCHWAŁA nr 5/060,01%.650
.UCHWAŁA nr 10/060,01%.670
.UCHWAŁA nr 7/060,01%.615
.UCHWAŁA nr 4/060,01%.605
.UCHWAŁA Nr 9/060,02%.919
.UCHWAŁA nr 6/060,01%.585
.UCHWAŁA nr 8/060,01%.837
.Zawiadominie o losowaniu członków do OKW0,01%.663
.Uchwały i zawiadomienia0,00%.60
.PROTOKÓŁ nr 1/060,01%.837
.UCHWAŁA nr 1/060,01%.535
.Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w roku 2006.0,00%.49
.Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych - okręg Nr. 40,03%.2008
.Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych - okręg Nr. 30,02%.1114
.Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych - okręg Nr. 10,03%.1898
.Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych - okręg Nr. 20,04%.2192
.Obwieszczenia0,00%.69
.Burmistrz i Zastępcy0,00%.219
.ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich0,04%.2364
.Rada Miasta0,00%.73
.Pozostałe Osoby0,01%.847
.Oświadczenia 2007 r.0,02%.980
.Zarządzenie nr 33/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,00%.38
.Dostawa materiałów budowlanych i instalacyjnych0,02%.1036
.Zarządzenie Nr 31/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.0,00%.35
.Zarządzenie Nr 32/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 42 w pierwszym przetargu ustnym ni0,00%.40
.Zarządzenie nr 34/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,00%.44
.Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie: zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008 w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opł0,00%.36
.Zarządzenie Nr 29/08 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Kamiennej Góry, oznaczonej numerem działki 20/11, w drodze bezprzetargowej na poprawie0,00%.33
.Zarządzenie Nr 26/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego0,00%.35
.Zarządzenie Nr 19/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej.0,00%.26
.Zarządzenie Nr 25/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1 w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.0,08%.4679
.Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Bieżące0,00%.36
.Zarządzenie Nr 6/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jasnej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,00%.38
.Zarządzenie Nr 5/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Cegielnianej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,00%.31
.Zarządzenie nr 8/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczo0,00%.38
.Zarządzenie Nr 12/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie rokowań .0,00%.40
.Zarządzenie Nr 12/A//05 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Kamienna Góra na 2006 rok0,00%.32
.Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej0,00%.29
.Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w kamiennej Górze przy ulicy P. Ściegiennego stanowiącego część działki Nr 177/34 obr. 3 o pow. 70m2 z pr0,00%.26
.Zarządzenie nr 4/2006 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki nie zabudowanej nr 218/12 o powierzchni 721 m2 położonej w Kamiennej Górze, w obrębie nr 3 przy ul. Jeleniogórskiej oraz podanie do pu0,00%.34
.Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie: powołania Komisji przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO0,00%.38
.Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia samochodu specjalnego marki VOLVO0,00%.35
.Zarządzenia Burmistrza 2008 rok0,00%.55
.Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie: przeprowadzenia rokowań oraz ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy al. Wojska Polskiego 12.0,00%.30
.Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1b, położonego w Kamiennej Górze przy placu Wolności 2.0,00%.30
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego, złotowego przeznaczonego na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, w wysokości 3.800.000,00 PLN0,02%.1054
.Obwieszczenia i ogłoszenia0,01%.563
.Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta0,00%.152
.Wydziały Urzędu Miasta0,00%.74
.Radca Prawny0,04%.2292
.Uchwały Rady Miejskiej0,00%.139
.Praca w urzędzie - konkursy0,00%.56
.Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów i ciągów pieszych na terenie miasta Kamienna Góra0,02%.955
.Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze0,00%.90
.Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kamienna Góra0,20%.11752
.Sukcesywna dostawa armatury, nr ZP/PN/D/04/05/080,00%.74
.Zorganizowanie w okresie letnim integracyjnej kolonii wypoczynkowej0,02%.947
.INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA w sprawie warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest0,01%.689
.Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości0,02%.918
.Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac geodezyjnych0,02%.1039
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze przy ul. Cegielnianej0,02%.1088
. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 190,02%.1388
.Sukcesywna dostawa armatury - MPWiK Kamienna Góra0,02%.1167
.Nabór na stanowisko pracownika samorządowego-referent d/s obsługi Rady Miejskiej w Biurze Rady Miejskiej0,04%.2588
.Zarządzenie Nr 132/08 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kamiennej Górze0,00%.73
.Zarządzenie Nr 133/08 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa0,00%.53
.Zarządzenie Nr 140/08 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 126/06 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia3 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej za zadanie wyłonienie kandydata0,00%.85
.Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości II0,02%.904
.Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko pracownika samorządowego Inspektor d/s obsługi finansowo-księgowej budżetu0,02%.1263
.Wykaz - ul. Juliusza Słowackiego0,01%.785
.Wykaz - ul. Fabryczna, Traugutta, Piastowska0,01%.821
.Wykaz - ul. Sportowa, Wojska Polskiego, Waryńskiego, Curie - Skłodowskiej,0,01%.703
.Wykaz - ul. J. Lompy, Fabryczna, Sportowa, Lubawska, Parkowa0,01%.831
.Wykaz - ul. Kamrola Miarki, Pl. Wolności. Al. Wojska Polskiego0,01%.751
.Zarządzenie nr 139/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,00%.74
.Zarządzenie nr 137/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,00%.41
.Zarządzenie nr 138/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,00%.35
.Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze0,03%.1706
.Zarządzenie nr 135/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,00%.42
.Roboty ogólnobudowlane w mieszkaniach społeczności romskiej0,02%.903
.Zarządzenie nr 136/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przezna0,00%.42
.Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko referent d/s obsługi Rady Miejskiej0,03%.1514
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze przy ul. Różanej0,02%.1124
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Małgorzaty Fornalskiej, działka nr 247/44 obręb 3 o powierzchni 1367m20,01%.863
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 42/30,02%.953
.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,05%.3131
.Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno -ściekowej w ul.: Parkowa, Słoneczna, Ogrodowa, Stara, Przelot, Krótka oraz przebudowy ul.0,02%.1042
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor d/s obsługi finansowo-księgowej0,02%.1333
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent d/s obsługi Rady Miejskiej0,02%.1289
.III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1.0,02%.1054
.Zarządzenie Nr 150/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej0,00%.36
.Zarządzenie Nr 153/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,00%.35
.Zarządzenie Nr 159/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 19.0,00%.70
.Zarządzenie Nr 160/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Cegielnianej.0,00%.45
.Wykaz - ul. Szpitalna 10,01%.760
.Wykaz - pl. Wolności 200,02%.937
.Wykaz - ul. Słowiańska 150,01%.756
.Zarządzenie Nr 158/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piotra Ściegiennego 22 w pierwszym przetargu ustn0,00%.48
.Zarządzenie Nr 157/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Romualda Traugutta 7 w pierwszym przetargu ustnym0,00%.49
.Zarządzenie Nr 156/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,00%.36
.Zarządzenie Nr 155/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,00%.50
. Zarządzenie Nr 154/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położone0,00%.45
.Zarządzenie Nr 130/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1 w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym.0,00%.34
.Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja - 5.2008 - ... - część II0,00%.280
.Wykaz - Słowiańska 150,00%.17
.Zarządzenie Nr 145/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Opracow0,00%.33
.Wykaz - ul. Broniewskiego 80,01%.799
.Wykaz - ul. Ściegiennego 22/200,02%.880
.Wykaz - ul. R. Traugutta 7/70,01%.809
.Zarządzenie Nr 120/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zorgan0,00%.63
.Zarządzenie Nr 124/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Świadcz0,00%.55
.Zarządzenie Nr 125/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Świadcz0,00%.58
.Dostawa koparko - ładowarki, Nr ZP/PN/D/06/07/080,03%.1490
.Zarządzenie Nr 142/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Świadcz0,00%.37
.Zarządzenie Nr 141/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.: „Przebudo0,00%.68
.Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Letnie i0,00%.43
.Zarządzenie Nr 147/2008 na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 17, pkt0,00%.64
.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0,00%.10
.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0,00%.10
.Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0,00%.14
.Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0,00%.256
.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0,01%.419
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze przy ul. Małej0,02%.999
.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0,00%.81
.Zarządzenie Nr 40/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Remont n0,00%.32
.Wzory wniosków z zakresu zagospodarowania przestrzennego0,14%.7936
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze0,02%.1184
.Zarządzenie Nr 41/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Przebudo0,00%.39
.Wykaz - ul. Sportowa0,02%.1366
.Zarządzenie Nr 164/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 19 w drugim przetargu ustnym nieogra0,00%.77
. Zarządzenie Nr 108/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Sportowej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym0,00%.74
.Remont ul. Ściegiennego oraz ul. Drzymały w Kamiennej Górze0,00%.165
. I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynków Nr 4, 6 i 8 przy ul. Sportowej i nr 5 przy ul. M. Drzymały w Kamiennej Górze, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w o0,02%.1063
.Wykaz - ul. Fabryczna 11/50,02%.886
.Zarządzenie Nr 171/2008 W sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 6 na działce Nr 238/3 obręb 6 z udziałem w gruncie wynoszący0,00%.118
.Zarządzenie nr 170/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,00%.86
.Zarządzenie Nr 168/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1.0,00%.85
.Zarządzenie Nr 167/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 42/3.0,00%.110
.Zarządzenie Nr 165/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Różanej.0,00%.62
.Zarządzenie Nr 162/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Remont0,00%.75
.Formularze0,03%.1469
. Zarządzenie Nr 163/2008 w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej za zadanie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze.0,00%.135
.Wnioski do pobrania WIOŚ0,01%.397
. Zarządzenie nr 173/08 w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jesionowej w Kamienne Górze0,00%.104
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego0,02%.1385
.Wybór oferty najkorzystniejszej na Kompleksowe rozwiązanie problemów0,02%.1011
.Wywóz osadów nr ZP/PN/U/07/08/080,02%.1181
.Informacja o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym0,02%.1389
.Zarządzenie Burmistrza Nr 126/08 w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej za zadanie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego0,00%.151
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 190,02%.1027
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 7 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Romualda Traugutta 70,02%.1005
.Odwołanie I przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynków Nr 4, 6 i 8 przy ul. Sportowej i nr 5 przy ul. M. Drzymały w Kamiennej Górze0,02%.1009
.Remont elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 20,02%.1165
.Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz koncepcji odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej w0,02%.1406
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piotra Ściegiennego 22.0,02%.1194
.III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości ul.M.Fornalskiej0,02%.1097
.Zagospodarowanie parku przy ul.T.Kościuszki0,01%.313
.2008 - Sprzedaż nieruchomości0,00%.127
.Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz koncepcji odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej w0,02%.1003
.Konsultacje społeczne n/t przebiegu planowanej drogi ekspresowej S 30,03%.1651
.Informacja o sposobie postępowania z opakowaniami foliowymi0,00%.126
.Jesienna akcja szczepienia lisów0,00%.77
.Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania0,00%.149
.Informacja - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny0,00%.10
.Informacja - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny0,00%.127
.Wnioski do pobrania - wydział PR0,06%.3197
.Wykaz - ul.Papieża Jana Pawła II, Jeleniogórska, P.Ściegiennego, Aleja Wojska Polskiego, Stara, L.Waryńskiego, T.Kościuszki, Nowa,Modrzewiowa, Wałbrzyska, Mała,Legnicka, Krzeszowska0,02%.1181
.Wykaz - działaka 868/11 obręb 60,02%.878
.Wykaz - ul.Karola Miarki 50,02%.934
.Wykaz - ul. Karola Miarki 100,02%.1003
.Wykaz - ul.Leśna0,01%.841
.Wykaz - ul.Leśna0,02%.974
.Wykaz - ul.Różana0,02%.905
.Wykaz - działka nr 126/8 obręb 70,02%.1084
.Wykaz - ul.W.Broniewskiego 60,02%.868
.Wykaz - ul.Sportowa0,02%.887
.Wykaz - Plac Wolności 290,02%.872
.Wykaz - ul.Karola Miarki 30,02%.909
.Wykaz - ul.Tadeusza Kościuszki 42/90,01%.778
.Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz koncepcji odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej w0,00%.9
.Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz koncepcji odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej w0,00%.214
.Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania : Budowa kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze0,00%.216
.Udostępnianie danych osobowych0,10%.5829
.Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.332
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 9 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki 42.0,04%.2178
.Ogłoszenia0,00%.147
.I przetarg ustny nieograniczony - zbycie nieruchomości przy ul.Leśnej0,02%.960
.I przetarg ustny ograniczony - dotyczy mieszkańców ul.Sportowej i M.Drzymały0,02%.1135
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego0,08%.4415
.Pozostałe osoby0,00%.129
.Przetarg ustny nieograniczony - ul.M.Fornalskiej działka nr 247/440,02%.1224
.Lista kandydatów - główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 10,02%.1298
.I przetarg ustny nieograniczony - ul.Leśna0,02%.1066
.Zimowego utrzymania dróg w mieście KAMIENNA GÓRA0,00%.146
.Regulamin - ŚWIADCZENIA USŁUG CMENTARNYCH I POGRZEBOWYCH0,00%.218
.Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych0,02%.938
.Przetarg ustny ograniczony - działki obręb 6 miasta Kamiennej Góry0,02%.1233
.Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w 2009 r.0,02%.1004
.Referent d/s funduszy strukturalnych i projektów spójności w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych0,02%.1326
.Konkurs projektów o udzielenie dotacji w 2009 roku z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego.0,02%.1213
.Rozporządzenie nr 21 Wojewody Dolnośląskiego0,02%.1092
.Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości0,02%.1025
.Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i ścinaniu drzew na terenie miasta Kamienna Góra0,02%.948
.Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych dla Urzędu Miasta w Kamiennej Górze0,02%.1091
.Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta w Kamiennej Górze0,02%.1037
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w 2009 r.”0,02%.1043
.UCHWAŁA Nr XXIX/200/08 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych0,01%.399
. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko referenta ds. funduszy strukturalnych i projektów spójności.0,02%.1436
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent d/s funduszy strukturalnych i projektów spójności0,03%.1585
.Ekoportal0,05%.2959
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze0,02%.1322
.Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac geodezyjnych0,02%.1041
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piotra Ściegiennego 220,02%.875
.Ogłoszenie0,05%.2692
.Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych0,02%.1310
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej0,02%.914
.Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej0,08%.4405
.Skład Rady Miejskiej V kadencji0,08%.4549
.Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania przy ul.Lubawskiej 290,02%.1084
.Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania przy ul.Lubawskiej 290,02%.1080
.Ogłoszenie - Przetarg ustny nieograniczony - mieszkanie przy Placu Wolności 20,02%.1009
.Ogłoszenie - Przetarg ustny nieograniczony - mieszkanie przy Placu Wolności 20,02%.1009
.Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony - mieszkanie przy ulicy Tadeusza kościuszki 42/90,02%.957
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Przebudowa ul. Nowej w Kamiennej Górze, budowa drogi lokalnej ul. Śląska z ul. Wysoką w0,02%.954
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul.Świerkowej w Kamiennej Górze0,02%.887
.Decyzje środowiskowe0,01%.329
.2009 - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia0,00%.84
.2009 - Sprzedaż nieruchomości0,00%.59
.Komisja Rewizyjna na 2009 rok0,02%.1269
.Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju na 2009 rok0,02%.1367
.Komisja Spraw Społecznych na 2009 rok0,00%.10
.Przetarg - zbycie działek niezabudowanych położonych przy ul.Sportowej w Kamiennej Górze0,02%.978
.Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2009 rok0,02%.1020
.Komisja Spraw Społecznych na 2009 rok0,02%.1320
.Rada Miejska na 2009 rok0,03%.1503
.Zarządzenie Burmistrza Nr 17/09 w sprawie: zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009 w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, ustalenia maksymalnej kwoty dofinan0,00%.112
.Zarządzenie Burmistrza Nr 16/09 w sprawie: wysokości dotacji na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w 2009 roku.0,00%.87
.Utrzymanie i eksploatacja cmentarzy na terenie miasta Kamienna Góra0,02%.1027
.Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów.0,00%.27
.Okresowa kontroli stanu technicznej sprawności budynków zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. w Kamiennej Górze0,02%.1232
.Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac geodezyjnych0,02%.889
.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra0,01%.852
.II przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Leśnej w Kamiennej Górze0,02%.890
.Uchwały Rady Miejskiej - IV kadencja0,04%.2356
.Przetarg ustny na zbycie nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie 7 w Kamiennej Górze0,02%.936
.Budżet Miasta Kamiennej Góry na 2009 rok0,02%.946
.Prawo miejscowe - V kadencja - 2006 rok0,01%.694
.Prawo miejscowe - V kadencja - 2007 rok0,02%.1270
.Uchwały Rady Miejskiej - IV kadencja 2005 rok0,05%.2937
.Prawo miejscowe - V kadencja - 2008 rok0,02%.1142
.Prawo miejscowe - V kadencja - 2009 rok0,02%.1008
.Protokoły - V kadencja - 2006 rok0,01%.715
.Protokoły - V kadencja - 2007 rok0,02%.938
.Protokoły - V kadencja - 2008 rok0,01%.779
.Protokoły - V kadencja - 2009 rok0,02%.908
.Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja 2006 rok0,02%.1267
.Uchwały Rady Miejskiej - IV kadencja 2004 rok0,04%.2474
.Zarządzenie nr 266/080,00%.64
.Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 20/09 z 12 lutego 20090,01%.492
.Nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - audytor wewnętrzny0,02%.1291
.MOPS - referent ds. funduszu alimentacyjnego0,02%.1407
.Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja 2007 rok0,05%.2856
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0,03%.1454
.Uchwały Rady Miejskiej - IV kadencja 2003 rok0,03%.1943
.Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja 2008 rok0,05%.2986
.Uchwały Rady Miejskiej - kadencja unieważniona 2002-2003 rok0,02%.1180
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania przy ul.Papieża jana Pawła II 27/20,02%.1229
.Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja 2009 rok0,05%.2829
.Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze0,02%.1259
.Przebudowa ulicy Nowej0,00%.128
.Przebudowa istniejących sanitariatów oraz zmiana sposobu użytkowania korytarza wejściowego dla potrzeb funkcjonowania punktu obsługi klienta w budynku Ratusza Miejskiego w Kamiennej Górze0,02%.1263
.Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze0,02%.1152
.Zarządzenie nr 49/090,01%.491
.Informacja o zmianie terminu posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra0,02%.1020
.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,00%.71
.Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - audytor wewnętrzny0,02%.1126
. Wyniki I etapu naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnegow Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienne Górze.0,02%.1410
.III przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania przy ul.T.Kościuszki 42/90,02%.1132
.Letnie i zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 5 wraz z przyległymi chodnikami na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra0,00%.176
.Mapa aktywności organizacji pozarządowych.0,02%.1112
.Informacja o wynikach naboru - Stanowisko: referent ds. funduszu alimentacyjnego0,02%.1346
.Zarządzenia Burmistrza 2009 rok0,00%.52
.Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego - audtor wewnętrzny0,02%.1211
.Uchwały Rady Miejskiej - III kadencja 2002 rok0,04%.2312
.Uchwały Rady Miejskiej - III kadencja 2001 rok0,03%.1830
.Uchwały Rady Miejskiej - III kadencja 2000 rok0,05%.2885
.Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta - II etap0,01%.431
.Uchwały Rady Miejskiej - III kadencja 1999 rok0,04%.2499
.Uchwały Rady Miejskiej - III kadencja 1998 rok0,02%.1415
.Uchwały Rady Miejskiej - II kadencja 1998 rok0,04%.2165
.Uchwały Rady Miejskiej - II kadencja 1997 rok0,04%.2336
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 8 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 290,01%.743
.Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i podawaniu posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze0,02%.882
.Uchwały Rady Miejskiej - II kadencja 1996 rok0,04%.2503
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania przy Placu Wolności 2/20,01%.753
.Uchwały Rady Miejskiej - II kadencja 1995 rok0,04%.2342
.Wybory do Parlamentu Europejskiego 20090,00%.183
.Uchwały, Zarządzenia, Obwieszczenia0,01%.781
.Kalendarz wyborczy0,01%.683
.Akcja "Wystawka"0,00%.111
.Plany pracy0,00%.49
.Wykaz nieruchomości - ul. Jasna0,01%.727
.Wykaz nieruchomości - ul.Jasna0,00%.118
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek niezabudownych na ul. Sportowej0,01%.864
.Przetarg ustny nieograniczony na zycie nieruchomości przy ul. Świerkowej0,01%.824
.Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, pakingów i ciągów pieszych na terenie miasta Kamienna Góra0,02%.983
.Wykaz - lokl mieszkalny - ul. Mostowa 2/70,01%.842
.Wykaz nieruchomości - działki nr 513/515 i 513/520 obręb 60,01%.731
.Wykaz nieruchomości - działki nr 189/6 i 189/19 obręb 6 oraz 183/1 obręb 60,02%.878
.Wykaz nieruchomości - działki nr 119 i 126/10 obręb 70,01%.718
.Przetarg ustny nieograniczony - działka nr 119 i 126/10 przy ul. Wałbrzyskiej0,01%.701
.Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 w Kamiennej Górze0,02%.1212
.Remont budynków przedszkoli publicznych przy ul. Spacerowej, Kościuszki i Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze0,02%.1095
.Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki 76/1 - Plac Wolności0,01%.727
.Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 211 - ul.Wałbrzyska0,02%.912
.Roboty zduńskie w budynkach zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o.0,02%.891
. I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 2 przy ul. Mostowej w Kamiennej Górze, na zbycie mieszkania nr 7 położonego w Kamiennej Górze przy Mostowej 20,01%.861
.Ankieta na temat projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce0,00%.160
.Ogłaszenie - nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego - audtor wewnętrzny0,02%.1267
.Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnetrzny0,02%.1424
.Przetarg ustny nieograniczony na zycie nieruchomości przy ul. Leśnej0,01%.799
.Wykaz lokali mieszkalnych - ul.Papieża Jana Pawła II 2/10,01%.780
.Wykaz nieruchomości - działka nr 252/1 obręb 70,01%.825
.Wykaz nieruchomości - działka nr 136/14 i 136/16 obręb 50,01%.735
.Wykaz nieruchomości - działka nr 227/2 obręb 30,01%.705
.Wykaz nieruchomości - działka nr 227/3 obręb 30,01%.638
.Remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra0,02%.922
.Obsługa bieżąca w zakresie usuwanie awarii wykonywanie napraw i remontów głównych w budynkach zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o.0,02%.1119
.Dostawa materiałów budowlanych i instalacyjnych0,02%.945
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Jasnej0,01%.819
.Zorganizowanie w okresie letnim integracyjnej kolonii wypoczynkowej0,02%.1052
.Oświadczenia za 2008 r.0,02%.1062
.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze0,02%.1414
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 7 w Kamiennej Górze0,02%.959
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul.Rybnej 10,01%.758
.Remont drogi gminnej ul. Mostowej oraz barier i zejścia do rzeki Bóbr wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej niskiego napięcia w Kamiennej Górze0,02%.1088
.Wyniki wyborów do PUE 2009 - miasto Kamienna Góra0,01%.752
.Przebudowa ul. Nowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze0,02%.1243
.Informacja Burmistrza Miasta Kamiennej Góry w sprawie dofinansowania zakupu podręczników0,02%.1172
.Zarządzenie Nr 126/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.0,00%.96
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego0,02%.1253
.Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta – II etap0,01%.328
.Sprawozdanie z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 20090,00%.161
.Procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska0,02%.1229
.Zagospodarowanie deptaka przy ul. Spacerowej w Kamiennej Górze0,02%.1101
.Wyniki I etapu naboru na stanowisko głównego ksiegowego.0,02%.1329
.III przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania przy ul.Lubawskiej 29/80,02%.870
. Informacja o wynikach naboru w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze - Stanowisko: główny księgowy0,02%.1112
.Prowadzone rejestry0,07%.4052
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Świerkowej0,01%.766
.III przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek niezabudowanych przy ul.Sportowej0,01%.733
.Wykaz nieruchomości - działka nr 252/1 obręb 70,01%.856
.Wykaz nieruchomości - działka nr 227/3 obręb 30,01%.847
.Wykaz nieruchomości - ul.Papieża Jana Pawła II 2/10,01%.760
.Wykaz nieruchomości - ul. Parkowa 4/2, Ogrodowa 9/3 i 3/3, Armii Ludowej 3a/10 oraz 3a/150,01%.850
.Wykaz nieruchomości - Al.Wojska Polskiego 19/6 oraz ul.Juliusza Słowackiego 25/10,02%.1011
.Wykaz nieruchomości - oś.Antonówka 9/8, ul.Szpitlna 1/11, ul.Wiejska 7/1 oraz 13/40,01%.824
.Wykaz nieruchomości - ul.Szpitalna 4/4, ul.Jeleniogórska 1/2 i 57/26, ul.P.Ściegiennego 20/9, ul.J.Słowackiego 14/30,01%.758
.Wykaz nieruchomości - ul.Armii Ludowej 3a/18, ul.Lubawska 7/1, ul.Katowicka 13/8, ul.Księcia Bolka I 2/30,02%.908
.Wykaz nieruchomości - działka nr 136/14 obręb 5 oraz nr 136/16 obręb 50,01%.749
.Wykaz nieruchomości - działka nr 227/2 obręb 30,01%.762
.Statut Gminy0,07%.4190
.Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 6.000.000,00 PLN0,02%.1195
. przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 1 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 2.0,02%.1277
.Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych neorenensanowego budynku Ratusza Miejskiego w Kamiennej Górze0,01%.779
.Zagospodarowanie i wykorzystanie wyrobiska górniczego pod Górą Parkową w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem części nadziemnej będącej przedpolem planowanej podziemnej trasy turystycznej0,02%.997
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 3 położonego w Kamiennej Górze, osiedle Antonówka 30,02%.1005
.Remont kościoła p. w. Bożego Ciała w Kamiennej Górze0,02%.1004
.Remont sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze0,02%.1161
.I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Kwiatowej0,02%.1041
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Kamiennej Góry0,02%.923
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,02%.1119
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 1 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 180,01%.824
.Oświadczenia za 2008 r.0,02%.1218
.Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych dla Urzędu Miasta w Kamiennej Górze0,02%.1016
.Wykonanie opracowania urbanistycznego pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. M. Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze0,02%.952
.Oczyszczanie letnie i zimowe chodników, placów i terenów przyległych do nieruchomości zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową0,02%.909
.Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku 18 w Antonówce0,02%.1003
.III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Kamiennej Góry0,02%.895
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 90,02%.872
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Rybnej 10,01%.779
.Jesienna akcja szczepienia lisów0,00%.110
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Michała Drzymały 10,01%.850
.Wykonanie opracowania urbanistycznego pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze0,02%.953
.Remont sali widowiskowej i garderoby w Centrum Kultury przy ul. T. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze0,02%.1138
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej0,02%.902
.Zarządzenie nr 01/07 w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kamienna Góra.0,02%.900
.Zarządzeni nr 1A/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,00%.17
.Zarządzenie nr 30/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczo0,01%.698
.Zarządzenie nr 1A/2007 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.682
.Zarządzenie nr 13/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Świadczenie usług w za0,01%.783
.Zarządzenie nr 18/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Świadczenie usług w za0,01%.731
.Zarządzenie nr 12/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznacz0,01%.679
.Zarządzenie nr 14/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 29.0,01%.703
.Zarządzenie nr 16/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Magazynowej.0,01%.677
.Zarządzenie nr 17/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Świadczenie usług w za0,02%.891
.Zarządzenie nr 20/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 6 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Rosenbergów 2.0,01%.700
.Zarządzenie nr 15/07 w sprawie: powołania Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej i mieniu gminy miejskiej Kamienna Góra.0,01%.730
.Zarządzenie nr 21/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 29/3 ma podstawie przetargu ustnego nieograni0,01%.687
.Zarządzenie nr 19/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – pracownik samorządowy- informatyk.0,01%.739
.Zarzązenie nr 76/07 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra.0,01%.844
.Zarządzenie nr 78/07 w sprawie: telefonów komórkowych, które pozostają w dyspozycji Urzędu Miasta w związku z przedłużeniem umów na korzystanie z usług telekomunikacyjnych na okres dwóch lat i otrzyma0,01%.726
.Zarządzenie nr 79/07 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 253/2006 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 1 grudnia 2006 r.0,01%.675
.Zarządzenie nr 82/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudo0,01%.647
.Zarządzenie nr 81/07 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/07 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 06 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyci0,02%.880
.Zarządzenie nr 75/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/2 na podstawie przetargu ustnego0,01%.708
.Zarządzenie nr 84/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa u0,01%.637
.Zarządzenie nr 83/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont n0,01%.810
.Zarządzenie nr 80/07 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych.0,01%.687
.Zarządzenie nr 77/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznacz0,01%.689
.Zarządzenie nr 4/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.710
.Zarządzenie nr 92/07 w sprawie: powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Burmistrzu Miasta Kamienna Góra.0,01%.686
.Zarządzenie nr 88/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.678
.Zarządzenie nr 91/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Pełnieni0,01%.746
.Zarządzenie nr 90/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.709
.Zarządzenie nr 85/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Letnie i0,01%.685
.Zarządzanie nr 93/07 w sprawie: uchylenia w § 1 pkt 1 Zarządzenia nr 61/2007 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 02 kwietnia 2007 r.0,01%.714
.Zarządzenie nr 89/07 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/2007 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 26 marca 2007 r. o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó0,01%.705
.Zarządzenie nr 86/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – młodszy referent ds. sekretar0,01%.837
.Zarządzenie nr 94/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznac0,01%.730
.Zarządzenie nr 87/07 w sprawie:zmiany do Zarządzenia Nr 46/07 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Kamienna Góra na 2007 rok0,01%.701
.Zarządzenie nr 139/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont i0,01%.655
.Zarządzenie nr 136/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 15 obręb Nr 6, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Spacerowej w formie zbycia w drodze0,01%.622
.Zarządzenie nr 138/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.665
.Zarządzenie nr 132/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwienia spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.610
.Zarządzenie nr 141/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.545
.Zarządzenie nr 140/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zagospod0,01%.630
.Zarządzenie nr 137/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.631
.Zarządzenie nr 248/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta.0,01%.650
.Zarządzenie nr 135/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Słonecznej.0,01%.651
.Zarządzenie nr 134/07 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra.0,01%.648
.Zarządzenie nr 133/07 w sprawie: tworzenia na terenie miasta zastępczych miejsc szpitalnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.0,01%.728
.Zarządzenie nr 197/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznacz0,01%.548
.Zarządzenie nr 191/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze z przeznaczeniem pod budowę stacji bazy telefonii komórkowej.0,01%.594
.Zarządzenie nr 194/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Browarowej.0,01%.569
.Zarz.ądzenie nr 196/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przezna0,01%.583
.Zarządzenie nr 199/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezna0,01%.576
.Zarządzenie nr 192/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i pospisywania umów w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.738
.Zarządzenie nr198/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 2 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Słowackiego 16.0,01%.529
.Zarządzenie nr 190/07 w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2007 roku.0,01%.615
.Zarządzenie nr 193/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.567
.Zarządzenie nr 195/07 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 160/2007 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie do0,01%.524
.Zarządzenie nr 229/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont p0,01%.560
.Zarządzenie nr 235/07 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 paźd0,01%.632
.Zarządzenie nr 233/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.567
.Zarządzenie nr 234/07 w sprawie: uzupełnienia składu komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 paź0,01%.613
.Zarządzenie nr 236/07 w sprawie: zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze nadanego Zarządzeniem nr 58/07 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 02.04.2007 r.0,01%.615
.Zarządzenie nr 228/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wykonani0,01%.596
.Zarządzenie nr 230/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wymiana0,01%.563
.Zarządzenie nr 232/07 w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.707
.Zarządzenie nr 231/07 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 206/07 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.576
.Zarządzenie nr 237/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przezna0,01%.578
.Zarządzenie nr 252/07 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w roku 2007.0,01%.742
.Zarządzenie nr 10/08 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Bieżące ut0,01%.512
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej0,07%.4093
.Zarządzenie nr 98/07 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych0,01%.546
.Zarządzenie nr 92/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Kamiennej Góry- działka nr 73/1.0,01%.729
.Zarządzenie nr 93/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego0,01%.646
.Zarządzenie nr 94/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego0,01%.559
.Zarządzenie nr 100/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.577
.Zarządzenie nr 97/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.560
.Zarządzenie nr 96/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych położonych0,01%.600
.Zarządzenie nr 95/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego0,01%.630
.Zarządzenie nr 99/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczon0,01%.728
.Zarządzenie nr 58/07 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.727
.Zarządzenie nr 153/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego0,01%.520
.Zarządzenie nr 161/08 w sprawie: likwidacji drogi na działce nr 855 w Kamiennej Górze, w obrębie nr 6.0,01%.694
.Zarządzenie nr 159/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 19.0,01%.750
.Zarządzenie nr 158/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piotra Ściegiennego 22 w pierwszym przetargu ustny0,02%.914
.Zarządzenie nr 156/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.638
.Zarządzenie nr 154/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.582
.Zarządzenie nr 157/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Romualda Traugutta 7 w pierwszym przetargu ustnym0,01%.700
.Zarządzenie nr 152/08 w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej.0,01%.685
.Zarządzenie nr 155/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.677
.Zarządzenie nr 160/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Cegielnianej.0,01%.725
.Zarządzenie nr 234/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.654
.Zarządzenie nr 240/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.722
.Zarządzenie nr 235/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.679
.Zarządzenie nr 236/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.767
.Zarządzenie nr 239/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.563
.Zarządzenie nr 162/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont u0,01%.582
.Zarządzenie nr 163/08 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej mającej za zadanie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze.0,01%.593
.Zarządzenie nr 164/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 19 w drugim przetargu ustnym nieogran0,01%.705
.Zarządzenie nr 232/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 7 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Romualda Traugutta 7.0,01%.782
.Zarządzenie nr 233/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.577
.Zarządzenie nr 228/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opracowa0,01%.579
.Zarządzenie nr 227/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Kamiennej Góry, oznaczonej numerem działki 126/08, w dr0,01%.541
.Zarządzenie nr 229/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzaniu Nr 94/09 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 7 maja 2008r.0,01%.621
.Zarządzenie nr 222/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.670
.Zarządzenie nr 224/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „ Opracow0,01%.719
.Zarządzenie nr 226/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze, zabudowanych stacjami transformatorowymi na0,01%.558
.Zarządzenie nr 230/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzaniu Nr 189/09 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 20 sierpnia 2008r.0,01%.658
.Zarządzenie nr 225/08 w sprawie: przyjęcia Koncepcji Programowo -Przestrzennej „Lubawska – M. Fornalskiej.”0,01%.700
.Zarządzenie nr 223/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.627
.Zarządzenie nr 278/07 w sprawie: powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej0,01%.557
.Zarządzenie nr 272/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.543
.Zarządzenie nr 275/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Storczykowej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczony.0,01%.557
.Zarządzenie nr 277/07 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.597
.Zarządzenie nr 276/07 w sprawie: ustaleni ceny zbycia nieruchomości zbudowanej oznaczonej numerami działek: 126/5, 131/10, obręb nr 7 położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej w formie zbycia0,01%.605
.Zarządzenie nr 270/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,01%.636
.Zarządzenie nr 274/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.518
.Zarządzenie nr 273/07 w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań pomocy s0,01%.612
.Zarządzenie nr 269/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.578
.Zarządzenie nr 271/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.579
.Zarządzenie nr 123/08 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3/08 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wra0,01%.602
.Zarządzenie nr 120/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zorganiz0,01%.575
.Zarządzenie nr 118/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.713
.Zarządzenie nr 124/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Świadcze0,01%.571
.Zarządzenie nr 117/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.723
.Zarządzenie nr 119/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 42/3.0,01%.661
.Zarządzenie nr 121/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.539
.Zarządzenie nr 122/08 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- inspektor ds. obsługi finansowo- ks0,01%.687
.Zarządzenie nr 125/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Świadcze0,01%.662
.Zarządzenie nr 115/08 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 4/08 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 11 stycznia 2008 r. i zarządzenia nr 93/08 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 07 mają 2008r.0,01%.698
.Zarządzenie nr 113/08 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 80/08 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.651
.Zarządzenie nr 108/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Sportowej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym.0,01%.593
.Zarządzenie nr 112/08 w sprawie: przyjęcia Koncepcji Programowo- Przestrzennej „Koniec Lubawskiej”.0,01%.776
.Zarządzenie nr110/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Różanej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.611
.Zarządzenie nr 116/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.789
.Zarządzenie nr 111/08 w sprawie: przyjęcia Koncepcji Programowo- Przestrzennej „Garaże Lubawska 9-13”0,01%.660
.Zarządzenie nr 114/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Letnie i0,01%.659
.Zarządzenie nr 109/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym.0,01%.552
.Zarządzenie nr 52/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczon0,01%.528
.Zarządzenie nr 50/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.478
.Zarządzenie nr 55/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudow0,01%.578
.Zarządzenie nr 57/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jasnej.0,01%.517
.Zarządzenie nr 58/08 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Cegielnianej.0,01%.583
.Zarządzenie nr 56/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.526
.Zarządzenie nr 51/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Letnie i0,01%.492
.Zarządzenie nr 59/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Udzielen0,01%.655
.Zarządzenie nr 53/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczon0,01%.500
.Zarządzenie nr 54/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczon0,01%.498
.Zarządzenie nr 311/08 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- referent ds. funduszy strukturalnyc0,01%.858
.Zarządzenie nr 238/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Opracowan0,01%.571
.Zarządzenie nr 27/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Cichej 7.0,01%.798
.Zarządzenie nr 30/06 w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego stylu życia, turystyki, kultury i pomocy s0,01%.757
.Zarządzenie nr 24/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamienne3j Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.807
.Zarządzenie nr 31/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 1 b położonego w Kamiennej Górze przy placu Wolności 2.0,01%.846
.Zarządzenie nr 250/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej.0,01%.613
.Zarządzenie nr 28/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 11.0,01%.821
.Zarządzenie nr 147/06 w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Teresie Rosińskiej0,01%.859
.Zarządzenie nr 149/06 w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Organu Gminy Miasta Kamienna Góra.0,02%.926
.Zarządzenie nr 32/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.799
.Zarządzenie nr 162/06 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Kwiatkowskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,02%.899
.Zarządzenie nr 161/06 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Cukra ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.0,02%.870
.Zarządzenie nr 321/08 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.784
.Zarządzenie nr 318/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego, położone0,01%.753
.Zarzadzenie nr 315/08 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych, czeków w kasie Urzędu Miasta oraz powołania zespołów spiskowych.0,01%.811
.Zarządzenie nr 317/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej.0,02%.984
.Zarządzenie nr 319/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 27 w pierwszym przetargu us0,01%.706
.Zarządzenie nr 316/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.786
.Zarządzenie nr 314/08 w sprawie: ustanowienia administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemów informatycznych w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,02%.953
.Zarządzenie nr 312/08 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 283/07 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.751
.Zarządzenie nr 313/08 w sprawie: wprowadzenia zmian z budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,02%.888
.Zarządzenie nr 320/08 w sprawie: ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,02%.870
.Zarządzenie nr 29/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,02%.945
.Zarządzenie nr 165/06 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anity Jakobszy ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.757
.Zarządzenie nr 163/06 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Oleśków ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.806
.Zarządzenie nr 167/06 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Daniela Gontko ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,02%.889
.Zarządzenie nr 169/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2001 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 15 mają 2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kamiennej Góry0,01%.782
.Zarządzenie nr 170/06 w sprawie: ogłoszenia na terenie miasta Kamiennej Góry stan pogotowia przeciwpowodziowego od godziny 15.55 dnia 07.08.20060,02%.935
.Zarządzenie nr 166/06 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Emilii Nieczyperowicz ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.832
.Zarządzenie nr 164/06 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Kłębczyk ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,02%.890
.Zarządzenie nr 26/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 12.0,01%.756
.Zarządzenie nr 248A/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.833
.Zarządzenie nr 248/06 w sprawie: udzielenia p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań po0,01%.631
.Zarządzenie nr 250A/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.695
.Zarządzenie nr 247/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 6 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Rosenbergów 2.0,01%.752
.Zarządzenie nr 249A/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.827
.Zarządzenie nr 247/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 6 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Rosenbergów 20,01%.749
.Zarządzenie nr 251/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.672
.Zarządzenie nr 250/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.699
.Zarządzenie nr 249/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.747
.Zarządzenie nr 229/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców i ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach st0,01%.774
.Zarządzenie nr 231/06 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zagospoda0,01%.800
.Zarządzenie nr 234/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia ceny samochodu specjalnego marki VOLVO oraz powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.716
.Zarządzenie nr 230/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna góra na 2006 rok.0,01%.826
.Zarządzenie nr 233/06 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.,0,01%.840
.Zarządzenie nr 232/06 w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 187/06 Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Organu Gminy z dnia 28 sierpnia 2006 roku.0,01%.748
.Zarządzenie nr 236/06 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Tatko Fujar ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,02%.917
.Zarządzenie nr 235/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,02%.939
.Zarządzenie nr 237/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców i ustalenia ceny zbycia garażu przeznaczonego do sprzedaży położonego na działce nr 516/3 obręb 60,01%.841
.Zarządzenie nr 228/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do do sprzedaży położonych w budynkach0,01%.748
.Zarządzenie nr 224/06 w sprawie: powołania pracowników samorządowych w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad i burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2000,01%.718
.Zarządzenie nr 225/06 w sprawie:inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej w magazynie miejskim.0,01%.778
.Zarządzenie nr 222/06 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze w rejonie ulic Słoneczna- Parkowa do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.698
.Zarządzenie nr 226/06 w sprawie: udzielenia starszemu specjaliście pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie0,01%.720
.Zarządzenie nr 223/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,01%.804
.Zarządzenie nr 227/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach sta0,02%.899
.Zarządzenie nr 254/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w budynkach...0,01%.662
.Zarządzenie nr 253/06 w sprawie:ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta.0,01%.770
.Zarządzenie nr 252/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w budynkach...0,01%.714
.Zarządzenie nr 265/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zimowe U0,01%.796
.Zarządzenie nr 260/06 w sprawie:udzielenia pełnomocnictwa0,01%.850
.Zarządzenie nr 257/06 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w budynkach stan0,01%.825
.Zarządzenie nr 264/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa0,01%.829
.Zarządzenie nr 261/06 w sprawie:udzielenia pełnomocnictwa0,01%.751
.Zarządzenie nr 263/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry..0,02%.1091
.Zarządzenie nr 256/06 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w budynkach..0,01%.773
.Zarządzenie nr 255/06w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 roku.0,01%.725
.Zarządzenie nr 258/06 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze0,01%.774
.Zarządzenie nr 259/06 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 z Grupami Żłobkowymi w Kamiennej Górze.0,01%.794
.Zarządzenie nr 262/06 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w budynku stanow0,02%.889
.Zarządzenie nr 9/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do pełnienia funkcji członka zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska jest współwłaścicielem i składania w imieniu Gminy Miejskie0,01%.744
.Zarządzenie nr 2/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. W. Broniewskiego 16/1a na podstawie przetargu ustnego nie0,01%.794
.Zarządzenie nr 6/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa materiałów biur0,01%.676
.Zarządzenei nr 3/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach stano0,01%.725
.Zarządzenei nr 8/07 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.0,01%.727
.Zarządzenie nr 7/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa taśm, tuszy i t0,01%.689
.Zarządzenie nr 13/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.596
.Zarządzenie nr 18/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Bieżące u0,01%.568
.Zarządzenie nr 5/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.657
.Zarządzenie nr 255/08 w sprawie: ustalenia zasad zwrotu poniesionych kosztów za okulary korygujące wzrok pracownikom Urzędu Miasta w Kamiennej Górze zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego.0,01%.621
.Zarządzenie nr 50/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.814
.Zarządzenie nr 51/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr14 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piastowskiej 11,0,01%.773
.Zarządzenie nr 263/08 w sprawie: powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Burmistrzu Miasta Kamienna Góra.0,01%.580
.Zarządzenie nr 48/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczo0,01%.727
.Zarządzenie nr 261/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przez0,01%.576
.Zarządzenie nr 259/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Placu0,01%.621
.Zarządzenie nr 241/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piotra Ściegiennego 22.0,01%.582
.Zarządzenie nr 262/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przez0,01%.623
.Zarządzenie nr 257/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 7 Kamiennej Góry w pierwszym przetargu ustnym0,01%.632
.Zarządzenie nr 104/08 w sprawie: rozstrzygnięcia rokowań na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej, składającej się z działek nr 133/5,0,01%.707
.Zarządzenie nr 46/06 w sprawie: ustalenia ceny do przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Cichej 70,01%.824
.Zarządzenie nr 242/08 w sprawie: procedur dostępu do będącej w posiadaniu Urzędu Miasta w Kamiennej Górze informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.0,01%.578
.Zarządzenie nr 54/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.847
.Zarządzenie nr 49/06 w sprawie: powierzenia obowiązków p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.0,01%.813
.Zarządzenie nr 258/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej w pierwszym przetargu ustnym nieograni0,01%.623
.Zarządzenie nr 52/06 w sprawie: zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 16.02.2006r.0,01%.819
.Zarządzenie nr 101/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.737
.Zarządzenie nr 55/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.736
.Zarządzenie nr 260/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przez0,01%.611
.Zarządzenie nr 243/08 w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań pomocy s0,01%.567
.Zarządzenie nr 47/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu , lokali mieszkalnych przeznac0,01%.746
.Zarządzenie nr 53/06 w sprawie: powołanie Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Opracowanie dokumentacji p0,01%.855
.Zarządzenie nr 246/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole zakładowej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małgorzaty Fornalskiej.0,01%.630
.Zarządzenie nr 256/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położone0,01%.624
.Zarządzenie nr 245/08 w sprawie: udzielenia Starszemu Specjaliście pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie0,01%.515
.Zarządzenie nr 244/08 w sprawie: udzielenia inspektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym0,01%.694
.Zarządzenie nr 168/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1.0,01%.679
.Zarządzenie nr 166/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole zakładowej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małgorzaty Fornalskiej.0,01%.611
.Zarządzenie nr 102/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Udzielen0,01%.651
.Zarządzenie nr 322/08 w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,02%.1005
.Zarządzenie nr 165/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Różanej.0,01%.611
. Zarządzenie nr 112/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych0,01%.731
.Zarządzenie nr 103/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.602
. Zarządzenie nr 108/06 w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok0,01%.762
.Zarządzenie nr 171/08 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 6 na działce Nr 238/3 obręb 6 z udziałem w gruncie wynoszącym 10,01%.621
.Zarządzenie nr 106/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,01%.750
.Zarządzenie nr 105/06 w sprawie: zasad wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej , tj. Kamienna Góra, w celu wykonania elementów sieci uzbrojenia terenu lub remontów0,01%.759
.Zarządzenie nr 107/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.770
.Zarządzenie nr 111/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Budowa bu0,01%.862
.Zarządzenie nr 110/06 w sprawie: w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:̶0,01%.799
.Zarządzenie nr 113/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.0,01%.769
.Zarządzenie nr 167/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 42/3.0,01%.829
.Zarządzenie nr 170/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,01%.583
.Zarządzenie nr 169/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.522
.Zarządzenie nr 109/06 w sprawie: likwidacji dróg na działkach nr 595/12, 595/23,. 619/4 w Kamiennej Górze, obręb nr 6.0,01%.751
.Zarządzenie nr 105A/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.757
.Zarządzenie nr 105/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.667
.Zarządzenie nr 10/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznac0,01%.745
.Zarządzenie nr 11/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – Kierownik Biura ds. Zarządzan0,01%.801
.Zarządzenie nr 213/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Rosenbergów 2/6 na podstawie przetargu ustnego nieogran0,01%.846
.Zarządzenie nr 220/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 18.0,01%.726
.Zarządzenie nr 215/06 w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,01%.774
.Zarządzenie nr 218/06 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia samochodu specjalnego marki VOLVO oraz powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO0,01%.817
.Zarządzenie nr 214/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.721
.Zarządzenie nr 22/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 2 położonego w Kamiennej Górze ul. T. Kościuszki 25.0,01%.695
.Zarządzenie nr 24/07 w sprawie: udzielenia Starszemu Specjaliście pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie0,01%.669
.Zarządzenie nr 25/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Świadczenie usług w za0,01%.805
.Zarządzenie nr 23/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia ceny samochodu specjalnego marki VOLVO oraz powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.685
.Zarządzenie nr 27/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznacz0,01%.718
.Zarządzenie nr 26/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.674
.Zarządzenie nr 28/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Utrzymanie cmentarzy n0,01%.729
.Zarządzenie nr 219/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 1 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 18.0,01%.745
.Zarządzenie nr 29/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Towarow0,01%.686
.Zarządzenie nr 221/06 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra.0,01%.738
.Zarządzenie nr 212/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 25/2 na podstawie przetargu ustnego nieog0,01%.768
.Zarządzenie nr 217/06 w sprawie: udzielenia p.o. Kierownikowi (w zastępstwie) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wyko0,01%.725
.Zarządzenie nr 216/06 w sprawie: określenia zakresu upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism przez kierowników wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.747
.Zarządzenie nr 204/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców i ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w budynku stan0,01%.785
.Zarządzenie nr 207/06 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra.0,02%.940
.Zarządzenie nr 208/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok0,01%.728
.Zarządzenie nr 210/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.674
.Zarządzenie nr 205/06 w sprawie: wyznaczonych na obszarze Miasta Kamienna Góra miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych.0,01%.840
.Zarządzenie nr 203/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.798
.Zarządzenie nr 209/06 w sprawie: ustalenia Biura Urzędnika Wyborczego0,01%.674
.Zarządzenie nr 206/06 w sprawie: upoważnienia Agnieszki Sikorskiej0,01%.740
.Zarządzenie nr 211/06 w sprawie: powołania Komisji i wyznaczenia terminu odbioru remontu nawierzchni drogi gminnej nr 115059- ul. P. Ściegiennego i drogi gminnej nr 115037- ul. J. Lompy w Kamiennej Gó0,01%.804
.Zarządzenie nr 34/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Utrzymanie sieci kanal0,01%.715
.Zarządzenie nr 38/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra.0,01%.805
.Zarządzenie nr 33/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opracowanie miejscoweg0,01%.669
.Zarządzenie nr 32/07 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości.0,01%.791
.Zarządzenie nr 39/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.633
.Zarządzenie nr 31/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 25/2 na podstawie przetargu ustnego nieogr0,01%.634
.Zarządzenie nr 35/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia działki niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.843
.Zarządzenie nr 37/07 w sprawie: ustalenia dodatkowych dnia wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w roku 2007.0,02%.881
.Zarządzenie nr 36/07 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra.0,01%.654
.Zarządzenie nr 202/06 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw S0,01%.724
.Zarządzenie nr 201/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kamiennej Góry.0,01%.734
.Zarządzenie nr 195/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienne Góra na 2006 rok0,02%.890
.Zarządzenie nr 196/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców i ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach st0,02%.941
.Zarządzenie nr 194/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.705
.Zarządzenie nr 199/06 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 275/2005 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomoc0,01%.865
.Zarządzenie nr 198/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Wykonanie0,01%.793
.Zarządzenie nr 200/06 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.0,01%.809
.Zarządzenie nr 197/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców i ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w budynku stan0,01%.705
.Zarządzenie nr 237/08 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 6 na działce Nr 238/3 obręb 6 z udziałem w gruncie wynoszącym 20,01%.630
.Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1.400.000,00 zł0,02%.980
.Zarządzenie nr 46/07 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,02%.924
.Zarządzenie nr 40/07 w sprawie: zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007 w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opł0,01%.692
.Zarządzenie nr 45/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonywania budżetu miasta Kamienna Góra za 2006 rok.0,01%.837
.Zarządzenie nr 43/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.740
.Zarządzenie nr 44/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Browarowej na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.699
.Zarządzenie nr 48/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 2 położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 25.0,01%.731
.Zarządzenie nr 271/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia ceny samochodu specjalnego marki VOLVO oraz powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.826
.Zarządzenie nr 47/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 29.0,01%.773
.Zarządzenie nr 41/07 w sprawie: dzierżawy sezonowej z przeznaczeniem na organizację „ogródków gastronomicznych”0,01%.817
.Zarządzenie nr 49/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 95/6 obręb Nr 5, położonej w Kamiennej Górze w formie zbycia w drodze bezprzetargowej na p0,01%.691
.Zarządzenie nr 42/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 1 a położonego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 16.0,01%.665
.Zarządzenie nr 184/06 w sprawie: rozpatrzenia uwag do projekt u zmiany studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego Miasta Kamienna Góra.0,01%.730
.Zarządzenie nr 185/06 w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2006 roku0,01%.794
.Zarządzenie nr 193/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 18 oraz ustalenia ceny zbycia do pierwsze0,01%.703
.Zarządzenie nr 183/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 158/06 Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Organu Gminy z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego upoważnienia do załatwiania i p0,01%.679
.Zarządzenie nr 189/06 w sprawie: powołania komisji i wyznaczenia terminu odbioru remontu przepustu w drodze gminnej nr 115063 ul. Zamkowej w Kamiennej Górze.0,01%.689
.Zarządzenie nr 192/06 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzania procedur naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ora0,01%.732
.Zarządzenie nr 191/06 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzania procedur naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- pracownik samorządowy ds. zamówień p0,01%.730
.Zarządzenie nr 187/06w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 49/2006 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia obowiązków p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo0,02%.871
.Zarządzenie nr 190/06 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzania procedur naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- pracownik samorządowy- młodszy refer0,01%.774
.Zarządzenie nr 188/06 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – pracownik samorządowy ds. se0,01%.819
.Zarzazenei nr 51/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa ul.0,01%.721
.Zarządzenie nr 52/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa s0,01%.646
.Zarządzenie nr 56/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na rok 2007 rok.0,01%.731
.Zarządzenie nr 54/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanych, położonych w Kamiennej Górze w formie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz EnergiaPro Koncernu Energetycznego S.A.0,01%.780
.Zarządzenie nr 50/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudow0,01%.729
.Zarządzenie nr 59/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.756
.Zarządzenie nr 53/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont c0,01%.727
.Zarządzenie nr 57/07 w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2007.0,01%.795
.Zarządzenie nr 55/07 w sprawie: udzielenia Starszemu Specjaliście pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie0,01%.776
.Zarządzenie nr 177/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach...0,01%.702
.Zarządzenie nr 176/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Budowa bu0,01%.793
.Zarządzenie nr 180/06 w sprawie: wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.845
.Zarządzenie nr 179/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. :”Opracow0,01%.780
.Zarządzenie nr 181/06 w sprawie: wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjny0,01%.748
.Zarządzenie nr 178/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach...0,01%.746
.Zarządzenie nr 182/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży, położonego w budynku ...0,01%.758
.Zarządzenie nr 66/07 w sprawie: zatwierdzenia „Szczegółowych wymagań w zakresie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.0,01%.770
.Zarządzenie nr 61/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali użytkowych przezna0,01%.746
.Zarządzenie nr 60/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczon0,01%.700
.Zarządzenie nr 62/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Obsługa0,02%.892
.Zarządzenie nr 65/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwienia spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.701
.Zarządzenie nr 67/07 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 78/2004 z dnia 7 maja 2004 roku.0,01%.845
.Zarządzenie nr 64/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwienia spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.701
.Zarządzenie nr 63/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwienia spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.766
.Zarządzenie nr 69/07 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Ochrony Urzędu Miasta Kamienna Góra”.0,01%.794
.Zarządzenie nr 175/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Budowa uk0,01%.756
.Zarządzenie nr 172/06 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.0,01%.779
.Zarządzenie nr 171/06 w sprawie: ogłoszenia na terenie miasta Kamiennej Góry stan alarmu przeciwpowodziowego od godziny 8.30 dnia 08.08.2006 r.0,01%.861
.Zarządzenie nr 174/06 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego0,02%.958
.Zarządzenie nr 173/06 w sprawie: składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Wykonanie robót bu0,02%.1052
.Zarządzenie nr 160/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,02%.940
.Zarządzenie nr 156/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kamiennej Góry.0,01%.749
.Zarządzenie nr 158/06 w sprawie: określenia zakresu upoważnienia do załatwienia spraw i podpisywania pism przez kierowników wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,02%.981
.Zarządzenie nr 157/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach...0,01%.823
.Zarządzenie nr 73/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Letnie i0,01%.677
.Zarządzenie nr 72/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zorganiz0,01%.739
.Zarządzenie nr 70/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwienia spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.688
.Zarządzenie nr 74/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 29/3 na podstawie przetargu ustnego nieograni0,01%.823
.Zarządzenie nr 71/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwienia spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.720
.Zarządzenie nr 140/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania pn.:̶0,01%.687
.Zarządzenie nr 139/06 w sprawie:ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej t.j. Działki nr 20/4, obr. nr 7.0,01%.723
.Zarządzenie nr 136/06 w sprawie:ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej t.j. Działki nr 101/6. 102/5 obr. Nr0,01%.827
.Zarządzenie nr 142/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Krzeszowskiej.0,01%.840
.Zarządzenie nr 141/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na oddanie w administrowanie nieruchomość zabudowaną, położoną w Kamiennej Górze na terenie „Góry Parkowej”.0,02%.1041
.Zarządzenie nr 138/06 w sprawie:ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej t.j. Działki nr 278/20 obr. nr 7.0,01%.806
.Zarządzenie nr 144/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży, położonego w budynku...0,01%.761
.Zarządzenie nr 143/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla zadania pn.:”Opracowanie0,01%.718
.Zarządzenie nr 137/06 w sprawie:ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej t.j. Działki nr 189/27 obr. nr 70,01%.806
.Zarządzenie nr 105/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 8 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 29.0,01%.660
.Zarządzenie nr 99/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry w drugim przetargu ustnym nieogranicz0,01%.706
.Zarządzenie nr 128/09 w sprawie : określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra0,01%.692
.Zarządzenie nr 132/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „ Zagos0,01%.560
.Zarządzenie nr 131/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Budowa0,01%.675
.Zarządzenie nr 126/09 w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników. ...0,01%.681
.Zarządzenie nr 129/09 w sprawie : ustalenia dnia 12 czerwca 2009 roku dniem wolnym od pracy.0,01%.659
.Zarządzenie nr 124/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Remont0,01%.649
.Zarządzenie nr 130/09 w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,00%.21
.Zarządzenie nr 133/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego, położon0,01%.669
.Zarządzenie nr 125/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Przebu0,01%.587
.Zarządzenie nr 127/09 w sprawie : wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej.0,01%.566
.Zarządzenie nr 155/06 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa0,01%.763
.Zarządzenie nr 150/06 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.0,01%.865
.Zarządzenie nr 151/06 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa0,01%.772
. Zarządzenie nr 154/06 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamiennej Górze.0,01%.841
.Zarządzenie nr 153/06 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa0,01%.811
.Zarządzenie nr 152/06 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 z Grupami Żłobkowymi w Kamiennej Górze.0,01%.814
.Zarządzenie nr 145/06 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia samochodu specjalnego marki VOLVO oraz powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.767
.Zarządzenie nr 146/06w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,01%.707
.Zarządzenie nr 96/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznac0,01%.667
.Zarządzenie nr 99/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Utrzyman0,01%.739
.Zarządzenie nr 95/07 w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko przy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – Kierownik Wydziału Spraw Społe0,01%.841
.Zarządzenie nr 97/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.693
.Zarządzenie nr 98/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- podinspektor ds. księgowości budżeto0,01%.674
.Zarządzenie nr 241/06 w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,01%.734
.Zarządzenie nr 102/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebud0,01%.626
. Zarządzenie nr 238/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze w rejonie ulic Słoneczna - Parkowa.0,01%.783
.Zarządzenie nr 239/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy placu Wolności 29/3 na podstawie przetargu ustnego nieogran0,01%.800
.Zarządzenie nr 240/06 w sprawie: ustalenia ceny zbycia działki niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Magazynowej na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.788
.Zarządzenie nr 101/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Remont p0,01%.663
.Zarządzenie nr 105/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Letnie i0,01%.595
.Zarządzenie nr 109 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczo0,01%.585
.Zarządzenie nr 106/07 w sprawie: szacowanie strat i zniszczeń będących następstwem stanów nadzwyczajnych i zdarzeń kryzysowych na terenie miasta Kamienna Góra.0,01%.709
.Zarządzenie nr 104/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 2 położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 25.0,01%.625
.Zarządzenie nr 107/07 w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2007r.0,01%.790
.Zarządzenie nr 103/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 29.0,01%.602
.Zarządzenie nr 100/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wykonan0,01%.701
.Zarządzenie nr 108/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. J. Słowackiego 16/2 na podstawie przetargu ustnego nieo0,01%.831
.Zarządzenie nr 118/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 47/6 obr. Nr 6, położonej w Kamiennej Górze w formie zbycia w drodze bezprzetargowej na p0,01%.582
.Zarządzenie nr 112/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przez0,01%.724
.Zarzadzenie nr 110/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego (Garażu)0,01%.644
.Zarządzenie nr 114/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznac0,01%.618
.Zarządzenie nr 113/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Pełnien0,01%.647
.Zarządzenie nr 117/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 68/18 obr. Nr 3, położonej w Kamiennej Górze w formie zbycia w drodze bezprzetargowej na0,01%.597
.Zarządzenie nr 119/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 47/7 obr. Nr 6, położonej w Kamiennej Górze w formie zbycia w drodze bezprzetargowej na p0,01%.584
.Zarządzenie nr 111/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przez0,01%.661
.Zarządzenie 116/07 w sprawie: powołania Komisji Odwoławczej.0,01%.656
.Zarządzenie nr 115/07 w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 60/2007 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 02 kwietnia 2007 roku.0,01%.646
.Zarządzenie nr 129/07 w sprawie: powołania komisji i wyznaczenia terminu odbioru remontu nawierzchni chodnika drogi gminnej nr 115059- ul. P. Ściegiennego i drogi gminnej nr 115037- ul. J. Lompy w Kam0,01%.657
.Zarządzenie nr 120/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze -Inspektor w Wydziale Spraw Społeczn0,01%.613
.Zarządzenie nr 126/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.624
.Zarządzenie nr 125/07 w sprawie: godzin przyjęcia interesantów przez Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.592
.Zarządzenie nr 121/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.634
.Zarządzenie nr 127/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.683
.Zarządzenie nr 122/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.628
.Zarządzenie nr 128/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.661
.Zarządzenie nr 124/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opracowa0,01%.693
.Zarządzenie nr 123/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Pełnieni0,01%.632
.Zarządzenie nr 131/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Browarowej.0,01%.700
.Zarządzenie nr 130/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.682
.Zarządzenie nr 143/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.702
.Zarządzenie nr 144/07 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kamiennej Górze.0,01%.736
.Zarządzenie nr 142/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.717
.Zarządzenie nr 148/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudo0,01%.574
.Zarządzenie nr 146/07 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kamiennej Górze.0,01%.730
.Zarządzenie nr 145/07 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.0,01%.687
.Zarządzenie nr 149/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- Inspektor w Wydziale Zamówień Publi0,01%.862
.Zarządzenie nr 147/07 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.0,01%.599
.Zarządzenie nr 157/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezna0,01%.627
.Zarządzenie nr 151/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- Kierownik Wydziału Kontroli i Audytu Wew0,01%.626
.Zarządzenie nr 152/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwienia spraw i podpisywanie pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra.0,01%.593
.Zarządzenie nr 156/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezna0,01%.765
.Zarządzenie nr 150/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – Inspektor ds. geodezyjnych.0,01%.590
.Zarządzenie nr 155/07 w sprawie: ustalenia wysokości wynagradzania za rozwiązywanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu na rzecz użytkowania wieczystego Pani Krystyny Ogórek0,01%.648
.Zarządzenie nr 154/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie 2/3 części nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. S. Żeromskiego 1.0,01%.705
.Zarządzenie nr 159/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczon0,01%.551
.Zarządzenie nr 138/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.543
.Zarządzenie nr 134/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 7 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Mostowej 20,01%.594
.Zarządzenie nr 158/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. P. Ściegiennego 22/20 na podstawie przetargu ustnego ni0,01%.562
.Zarządzenie nr 153/07 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych położonych w mieście Kamienna Góra.0,01%.621
.Zarządzenie nr 139/09 w sprawie : powołania Komisji opiniującej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – audytor wewnętrzny.0,01%.627
.Zarządzenie nr 118/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Przebu0,01%.677
.Zarządzenie nr 107/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. :0,01%.562
.Zarządzenie nr 11/09 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Utrzyman0,01%.655
.Zarządzenie nr 17/09 w sprawie : zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009 w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op0,01%.596
.Zarządzenie nr 49/09 w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zdań publicznych w roku 2009.0,01%.646
.Zarządzenie nr 167/07 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra.0,01%.609
.Zarządzenie nr 161/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego, przeznaczon0,01%.591
.Zarządzenie nr 160/07 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie0,01%.611
.Zarządzenie nr 168/07 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 92/07 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 02.05.2007 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Burm0,01%.602
.Zarządzenie nr 166/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Browarowej na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego .0,01%.586
.Zarządzenie nr 169/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zagospod0,01%.564
.Zarządzenie nr 162/07 w sprawie: powołania komisji i wyznaczenia terminu odbioru odbudowy kolektora deszczowego w rejonie ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze.0,01%.787
.Zarządzenie nr 164/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudo0,01%.611
.Zarządzenie nr 165/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie ustnego przetargu nieograniczonego.0,01%.544
.Zarządzenie nr 163/07 w sprawie: oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.0,01%.649
.Zarządzenie nr 171/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.572
.Zarządzenie nr 176/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont i0,01%.655
.Zarządzenie nr 170/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.537
.Zarządzenie nr 177/07 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz ustalenia stawki wysokości czynszu dzierżawnego do przetargu ofertowego pisemnego.0,01%.552
.Zarządzenie nr 172/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.620
.Zarządzenie nr 178/07 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.0,01%.611
.Zarządzenie nr 175/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Udzielen0,01%.576
.Zarządzenie nr 173/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.628
.Zarządzenie nr 174/07 w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysok0,01%.578
.Zarządzenie nr 183/07 w sprawie: udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań pomocy0,01%.613
.Zarządzenie nr 182/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze z przeznaczeniem na prowadzenie „Placu Targowego”.0,01%.629
.Zarządzenie nr 185/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.584
.Zarządzenie nr 184/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zagospod0,01%.568
.Zarządzenie nr 188/07 w sprawie: podwyższenia stawki czynszu za najem garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.0,01%.790
.Zarządzenie nr 186/07 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.627
.Zarządzenie nr 189/07 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Kołodziej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.633
.Zarządzenie nr 181/07 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 177/07 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 27 lipca 2007 roku.0,01%.593
.Zarządzenie nr 187/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudo0,01%.598
.Dane kontaktowe0,09%.5035
.Zarządzenie nr 123/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.575
.Zarządzenie nr 121/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry.0,01%.732
.Zarządzenie nr 186/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Małej.0,01%.646
.Zarządzenie nr 206/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.595
.Zarządzenie nr 178/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,01%.680
.Zarządzenie nr 181/08 w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej w Kamienn0,01%.772
.Zarządzenie nr 182/08 w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze.0,01%.642
.Zarządzenie nr 177/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.640
.Zarządzenie nr 201/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na cele działalności sakralnej oraz ustalenia ceny do zbycia nieruchomości położonej w obrębie 7 miasta Kamiennej G0,01%.679
.Zarządzenie nr 203/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.651
.Zarządzenie nr 185/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki 42 w pierwszym przetargu ustn0,01%.583
.Zarządzenie nr 198/07 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.0,01%.650
.Zarządzenie nr 180/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.602
.Zarządzenie nr 200/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w kamiennej Górze przy ul. Sportowej w drugim przetargu ustnym ograniczo0,01%.619
.Zarządzenie nr 197/08 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze.0,01%.585
.Zarządzenie nr 199/08 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.0,01%.562
.Zarządzenie nr 179/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.687
.Zarządzenie nr 184/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczo0,01%.606
.Zarządzenie nr 183/08 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 136/2007 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 22 czerwca 2007 r.0,01%.574
.Zarządzenie nr 205/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.588
.Zarządzenie nr 202/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.642
.Zarządzenie nr 204/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.627
.Zarządzenie nr 200/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.599
.Zarządzenie nr 204/07 w sprawie: wprowadzenia procedury tworzenia i nadzorowania opisów stanowisk pracy,0,01%.557
.Zarządzenie nr 203/02 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.561
.Zarządzenie nr 208/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa u0,01%.535
.Zarządzenie nr 308/08 w sprawie: wprowadzenia do stosowania Instrukcji w sprawie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansoweg0,01%.759
.Zarządzenie nr 205/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wymiana0,01%.709
.Zarządzenie nr 21/08 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta.0,01%.570
.Zarządzenie nr 201/07 Zmieniające Zarządzenie nr 218/04 z dnia 4 listopada 2004 r. - w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.0,01%.554
.Zarządzenie nr 210/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. J. Słowackiego 16/2 na podstawie przetargu ustnego nieo0,01%.586
.Zarządzenie nr 209/07 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra”0,01%.632
.Zarządzenie nr 202/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.550
.Zarządzenie nr 206/07 w sprawie: wprowadzania zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.621
.Zarządzenie nr 207/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wykonan0,01%.580
.Zarządzenie nr 218/07 w sprawie: ustalenia Biura Urzędnika Wyborczego0,01%.825
.Zarządzenie nr 214/07 w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – Inspektor w Wydziale Zamówie0,01%.623
.Zarządzenie nr 213/07 w sprawie: wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.0,01%.619
.Zarządzenie nr 216/07 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ustalenia ceny do zbycia w wysokości 15%0,01%.569
.Zarządzenie nr 219/07 w sprawie: wprowadzenia do stosowania regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra.0,01%.555
.Zarządzenie nr 215/07 w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.0,01%.631
.Zarządzenie nr 212/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.547
.Zarządzenie nr 211/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 17/14 na podstawie przetargu ustnego n0,01%.558
.Zarządzenie nr 220/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej.0,01%.573
.Zarządzenie nr 217/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opracowa0,01%.631
.Zarządzenie nr 222/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.565
.Zarządzenie nr 225/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „ Budowa0,01%.669
.Zarządzenie nr 226/07 w sprawie: powołania pracowników samorządowych w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polsk0,01%.518
.Zarządzenie nr 227/06 w sprawie: określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Kamiennej Góry.0,01%.727
.Zarządzenie nr 223/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.599
.Zarządzenie nr 224/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej .0,01%.690
.Zarządzenie nr 221/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.575
.Zarządzenie nr 239/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 20 położonego w Kamiennej Górze przy ul. P. Ściegiennego 22.0,01%.525
.Zarządzenie nr 240/07 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania spisu środków trwałych oraz wyposażenia w MCI.0,01%.632
.Zarządzenie nr 238/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.683
.Zarządzenie nr 247/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem usługowym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Katowickiej.0,01%.606
.Zarządzenie nr 246/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 2 położonego w Kamiennej Górze przy ul. J. Słowackiego 16.0,01%.593
.Zarządzenie nr 242/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „ Opraco0,01%.552
.Zarządzenie nr 241/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Wykonan0,01%.559
.Zarządzenie nr 243/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Przebud0,01%.644
.Zarządzenie nr 245/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na życie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Śląskiej.0,01%.620
.Zarządzenie nr 244/07 w sprawie: ustalenia zakładowego planu kont i zasad jego funkcjonowania dla Budżetu Gminy i Urzędu Miasta w Kamienne Górze.0,01%.611
.Zarządzenie nr 249/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. J. Słowackiego.0,01%.618
.Zarządzenie nr 254/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.552
.Zarządzenie nr 253/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - Kierownik Wydziału Kontroli i Audy0,01%.673
.Zarządzenie nr 258/07 w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej0,01%.632
.Zarządzenie nr 251/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej.0,01%.564
.Zarządzenie nr 256/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.573
.Zarządzenie nr 260/07 w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 196/2007 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 17 sierpnia 2007 roku.0,01%.541
.Zarządzenie nr 257/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa0,01%.596
.Zarządzenie nr 259/07 w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej0,01%.599
.Zarządzenie nr 255/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.586
.Zarządzenie nr 268/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.595
.Zarządzenie nr 265/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Pełnieni0,01%.680
.Zarządzenie nr 263/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.685
.Zarządzenie nr 264/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.688
.Zarządzenie nr 267/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.595
.Zarządzenie nr 261/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.659
.Zarządzenie nr 262/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek : 121/44, 154/3, położonych w Kamiennej Górze w obrębie nr 5 przeznaczonych do zbyci0,01%.638
.Zarządzenie nr 266/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie miasta w Kamiennej Górze – referent ds. kontroli podatk0,01%.585
.Zarządzenie nr 172/09 w sprawie : szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej...0,01%.585
.Zarządzenie nr 280/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy u. M. Fornalskiej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.611
.Zarządzenie nr 279/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 14 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 17.0,01%.699
.Zarządzenie nr 282/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.682
.Zarządzenie nr 285/07 w sprawie: inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie miejskim,0,01%.539
.Zarządzenie nr 288/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.758
.Zarządzenie nr 286/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.594
.Zarządzenie nr 281/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1 w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym0,01%.587
.Zarządzenie nr 283/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.600
.Zarządzenie nr 284/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.703
.Zarządzenie nr 291/07 w sprawie: ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek: 203/5, 229/2, obręb nr 7 położonych w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej oraz ustalenia warunków0,01%.624
.Zarządzenie nr 289/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy PL. Wolności 22 w pierwszym przetargu ustnym nieograni0,01%.628
.Zarządzenie nr 287/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.582
.Zarządzenie nr 198/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry w trzecim przetargu ustnym nieograni0,01%.472
.Zarządzenie nr 196/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wykonan0,01%.429
.Zarządzenie nr 203/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry- działka na 252/1.0,01%.538
.Zarządzenie nr 202/09 w sprawie : powołana Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębieni 7 miasta Kamiennej Góry.0,01%.547
.Zarządzenie nr 197/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Rybnej 1, w drugim przetar0,01%.447
.Zarządzenie nr 200/09 w sprawie : rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy A. Asnyka i Zielonej, Ob0,01%.498
.Zarządzenie nr 201/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Zagosp0,01%.441
.Zarządzenie nr 194/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna góra na 2009 rok.0,01%.445
.Zarządzenie nr 195/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym.0,01%.546
.Zarządzenie nr 199/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.553
.Zarządzenie nr 211/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezna0,01%.500
.Zarządzenie nr 205/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Wykona0,01%.544
.Zarządzenie nr 213/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont0,01%.800
.Zarządzenie nr 208/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 1 położonego w Kamiennej Górze, przy ul. Lubawskiej 18.0,01%.546
.Zarządzenie nr 209/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezna0,01%.477
.Zarządzenie nr 212/09 w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta Kamienna góra na 2010 rok.0,01%.512
.Zarządzenie nr 210/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców , ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezn0,01%.571
.Zarządzenie nr 206/090,01%.728
.Zarządzenie nr 207/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego ...0,01%.518
.Zarządzenie nr 310/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,02%.962
.Zarządzenie nr 196/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul. Sportowej pod budowę garaży dla samoch0,01%.557
.Zarządzenie nr 193/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zagospod0,01%.554
.Zarządzenie nr 195/08 w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2008 roku.0,01%.609
.Zarządzenie nr 305/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem,w którym wyodrębnia się lokal z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, poło0,01%.681
.Zarządzenie nr 309/08 w sprawie: wprowadzenia do stosowania procedur wewnętrznej kontroli finansowej.0,01%.811
.Zarządzenie nr 307/08 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra.0,02%.882
.Zarządzenie nr 306/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego w Kamienn0,02%.870
.Zarządzenie nr 194/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opracowa0,01%.608
.Zarządzenie nr 299/07 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych, czeków w kasie Urzędu oraz powołania zespołów spisowych.0,01%.700
.Zarządzenie nr 298/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.: „Opracowani0,01%.662
.Zarządzenie nr 295/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa0,01%.746
.Zarządzenie nr 297/07 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta tj. środków trwałych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Znakującego i Zespołów Spiso0,02%.878
.Zarządzenie nr 294/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnyc0,01%.611
.Zarządzenie nr 300/07 w sprawie: likwidacji drogi na działce nr 73/1 w Kamiennej Górze, w obrębie nr 30,01%.665
.Zarządzenie nr 301/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.604
.Zarządzenie nr 293/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej0,01%.654
.Zarządzenie nr 296/07 w sprawie: ustalenia ceny za korzystanie z Szaletu miejskiego przy ul. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.0,01%.750
.Zarządzenie nr 292/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości nieruchomości zabudowanej stacją redukcyjno- pomiar0,10%.5714
.Zarządzenie nr 302/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.675
.Zarządzenie nr 313/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opraco0,02%.984
.Zarządzenie nr 307/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,01%.665
.Zarządzenie nr 306/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.692
.Zarządzenie nr 305/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oddania gruntu w wieczyste użytkowanie, oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienne0,01%.817
.Zarządzenie nr 308/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.688
.Zarządzenie nr 304/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.668
.Zarządzenie nr 309/07 w sprawie: wprowadzeni zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.702
.Zarządzenie nr 311/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miasta Kamienna Góra na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.0,01%.762
.Zarządzenie nr 310/07 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.690
.Zarządzenie nr 316/07 w sprawie: procedur kontroli finansowej w zakresie wykorzystania środków unijnych.0,01%.793
.Zarządzenie nr 315/07 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w roku 2008.0,01%.721
.Zarządzenie nr 314/07 w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie0,01%.655
.Zarządzenie nr 223/09 w sprawie : w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. 0,01%.566
. Zarządzenie nr 221/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Oprac0,01%.519
.Zarządzenie nr 220/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie nr 2 miasta Kamiennej Góry, działka nr 33/3 w drodze bezprzetarg0,00%.33
.Zarządzenie nr 219/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębi enr 6 miasta Kamiennej Góry, działka nr 881, w drodze bezprzetar0,01%.503
.Zarządzenie nr 218/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie nr 5 miasta Kamiennej Góry, działka nr 95/8, w drodze bezprzetargo0,01%.517
.Zarządzenie nr 217/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry, działka nr 817/4 w drodze bezprzeta0,01%.491
.Zarządzenie nr 216/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia cny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze prz0,01%.517
.Zarządzenie nr 215/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry, działka nr 513/13 w drodze bezprzet0,01%.490
.Zarządzenie nr 214/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w pierwszym przetargu ustnym nieograni0,01%.549
.Zarządzenie nr 282/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,02%.999
.Zarządzenie nr 281/06 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokali sprzedawanych w drodze bezprzetargowe0,01%.810
.Zarządzenie nr 280/06 w sprawie:ustalenia ceny za korzystanie z Szaletu Miejskiego przy ul. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.0,01%.849
.Zarządzenie nr 279/06 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i0,02%.875
.Zarządzenie nr 278/06 w sprawie: zasad wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra w celu wykonania elementów sieci uzbrojenia terenu lub remontów infra0,02%.925
.Zarządzenie nr 277/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.856
.Zarządzenie nr 276/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.844
.Zarządzenie nr 275/06 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 25/2 na podstawie przetargu ustnego nieog0,02%.997
.Zarządzenie nr 274/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 25/2 na podstawie przetargu ustnego nieo0,01%.838
.Zarządzenie nr 143/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 29 w trzecim przetargu ustnym nieogr0,01%.589
.Zarządzenie nr 102/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.811
.Zarządzenie nr 137/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezna0,01%.615
.Zarządzenie nr 101/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 14 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piastowskiej 11.0,01%.738
.Zarządzenie nr 140/090,01%.677
.Zarządzenie nr 104/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach...0,01%.763
.Zarządzenie nr 103/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach0,01%.750
.Zarządzenie nr 144/09 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.: „ Dostawa0,01%.572
.Zarządzenie nr 142/090,01%.597
.Zarządzenie nr 136/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezn0,01%.652
.Zarządzenie nr 141/090,01%.717
.Zarządzenie nr 98/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,01%.779
.Zarządzenie nr 99/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w budynku0,01%.715
.Zarządzenie nr 100/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w budynku0,01%.731
.Zarządzenie nr 12/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,02%.985
.Zarządzenie nr 18/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości, położonej w Kamiennej Górze w rejonie ulicy Wysokiej.0,01%.757
.Zarządzenie nr 13/06 w sprawie: zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006 w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opł0,02%.902
.Zarządzenie nr 12A06 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,01%.820
.Zarządzenie nr 11/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.834
.Zarządzenie nr 17/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.785
.Zarządzenie nr 15/06 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.0,02%.942
.Zarządzenie nr 16/06 w sprawie: podjęcia działań organizacyjno - technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów posiadających duże powierzchnie zadaszenia i nałożenia na wł0,01%.852
.Zarządzenie nr 14/06 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla zadania pn. : „Dostawa sprzętu ko0,01%.681
.Zarządzenie nr 254/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oddania gruntu w wieczyste użytkowanie, oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienn0,01%.562
.Zarządzenie nr 90/06 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.718
.Zarządzenie nr 89/06 w sprawie: ustalenia ceny do IV przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,02%.874
.Zarządzenie nr 94/06 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia, samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.797
.Zarządzenie nr 252/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przez0,01%.537
.Zarządzenie nr 97/06 w sprawie: poddania zbywanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze obowiązkowi zabezpieczenia hipoteką kaucyjną równowartości udzielonych nabywcom0,01%.735
.Zarządzenie nr 96/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla zadania pn.: Pełnienie funkcji Inżynier0,01%.715
.Zarządzenie nr 93/06 w sprawie: ustalenia ceny do przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 11.0,01%.798
.Zarządzenie nr 88/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla zadania pn. : Pełnienie funkcji Inżynie0,02%.1171
.Zarządzenie nr 250/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.633
.Zarządzenie nr 91/06 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej częścią budynku do rozbiórki, położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej.0,01%.775
.Zarządzenie nr 253/08 w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 219/07 z dnia 11 września w sprawie wprowadzenia stosowania regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i w jednostkach o0,01%.605
.Zarządzenie nr 92/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.829
.Zarządzenie nr 248/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opracowa0,01%.522
.Zarządzenie nr 249/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.570
.Zarządzenie nr 251/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przez0,01%.627
.Zarządzenie nr 95/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntów położonych w Kamiennej Górze przy pl. Wolności z przeznaczeniem na organizację „Ogródków gastronomicznych̶0,02%.880
.Zarządzenie nr 247/08 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy z przeznaczeniem pod działalność handlową części nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej na działce N0,01%.527
.Zarządzenie nr 231/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 19.0,01%.687
.Zarządzenie nr 221/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.568
.Zarządzenie nr 217/08 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze.0,01%.739
.Zarządzenie nr 213/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.675
.Zarządzenie nr 218/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej w pierwszym przetargu ustnym nieogra0,01%.824
.Zarządzenie nr 219/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w pierwszym przetargu ustnym nieogranicz0,01%.612
.Zarządzenie nr 220/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.609
.Zarządzenie nr 216/08 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa0,01%.558
.Zarządzenie nr 212/08 w sprawie: ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 637/2, 637/3 i 637/4, obręb nr 6, położonych w Kamiennej Górze będących własnością Gminy Miejs0,01%.666
.Zarządzenie nr 214/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.560
.Zarządzenie nr 215/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opracowa0,01%.582
.Zarządzenie nr 209/08 w sprawie: likwidacji drogi na działce nr 41/2 w Kamiennej Górze, w obrębie nr 6.0,01%.733
.Zarządzenie nr 207/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.755
.Zarządzenie nr 211/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze, działka nr 868/11 obręb 6 w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym dl0,01%.582
.Zarządzenie nr 208/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.590
.Zarządzenie nr 210/08 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.649
.Zarządzenie nr 10/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont0,01%.574
.Zarządzenie nr 192/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.588
.Zarządzenie nr 189/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.665
.Zarządzenie nr 190/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.613
.Zarządzenie nr 188/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.734
.Zarządzenie nr 187/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oddania gruntu w wieczyste użytkowanie, oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienn0,01%.656
.Zarządzenie nr 191/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położoneg0,01%.664
.Zarządzenie nr 174/08 w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 151/08 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.624
.Zarządzenie nr 175/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.744
.Zarządzenie nr 176/08 w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnianych w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze0,01%.649
.Zarządzenie nr 172/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym o pow. 279,60 m2, położonej w Kamiennej Górze przy ul.0,01%.617
.Zarządzenie nr 173/08 w sprawie:rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze.0,01%.756
.Zarządzenie nr 150/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej0,01%.628
.Zarządzenie nr 151/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.661
.Zarządzenie nr 143/08 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.0,01%.684
.Zarządzenie nr 140/08 w sprawie:zmiany Zarządzenia nr 126/06 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej za zadanie wyłonienie kandydata0,01%.587
.Zarządzenie nr 145/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „ Opracow0,01%.642
.Zarządzenie nr 144/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.650
.Zarządzenie nr 146/08 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.861
.Zarządzenie nr 141/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudo0,01%.621
.Zarządzenie nr 149/08 w sprawie: powierzenia wykonywania zadań służby bhp w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.593
.Zarządzenie nr 148/08 w sprawie: powołania Dyrektora Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.0,01%.558
.Zarządzenie nr 142/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Świadcze0,01%.622
.Zarządzenie nr 134/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.598
.Zarządzenie nr 139/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.578
.Zarządzenie nr 137/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.675
.Zarządzenie nr 132/08 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kamiennej Górze.0,01%.574
.Zarządzenie nr 131/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym.0,01%.722
.Zarządzenie nr 136/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.613
.Zarządzenie nr 133/08 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.0,01%.700
.Zarządzenie nr 138/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,01%.649
.Zarządzenie nr 135/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznac0,01%.605
.Zarządzenie nr 127/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 42 w drugim przetargu ustnym nieog0,01%.758
.Zarządzenie nr 126/08 w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej za zadanie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze.0,01%.591
.Zarządzenie nr 128/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oddania gruntu w wieczyste użytkowanie oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kamien0,01%.844
.Zarządzenie nr 129/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Cegielnianej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.640
.Zarządzenie nr 130/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1 w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.596
.Zarządzenie nr 106/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Małej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.540
.Zarządzenie nr 107/08 w sprawie: ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek: 50/2, 507/2, obręb nr 6 położonych w Kamiennej Górze przy ul. Jasnej oraz ustalenia warunków0,01%.612
.Zarządzenie nr 91/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole zakładowej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej.0,01%.540
.Zarządzenie nr 90/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Kamiennej Góry- działka nr 86/12.0,01%.700
.Zarządzenie nr 82/08 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.0,01%.617
.Zarządzenie nr 83/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont po0,01%.533
.Zarządzenie nr 86/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont si0,01%.588
.Zarządzenie nr 84/08 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.0,01%.625
.Zarządzenie nr 85/08 w sprawie:udzielenia pełnomocnictwa.0,01%.501
.Zarządzenie nr 87/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.522
.Zarządzenie nr 89/08 w sprawie: powołania Gminnej Rady Sportu w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, określenia jej zadań oraz ustalenia regulaminu jej działania.0,01%.678
.Zarządzenie nr 88/08 w sprawie: ustalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Katowickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.0,01%.669
.Zarządzenie nr 74/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.624
.Zarządzenie nr 76/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 19 w pierwszym przetargu ustnym nieogr0,01%.596
.Zarządzenie nr 77/08 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat”.0,01%.492
.Zarządzenie nr 78/08 w sprawie: jednolitego wykazu nazw ulic i placów w Kamiennej Górze.0,01%.537
.Zarządzenie nr 80/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.550
.Zarządzenie nr 79/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont ul0,01%.535
.Zarządzenie nr 73/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 10,01%.553
.Zarządzenie nr 81/08 w sprawie: uchylenia zarządzenia 178/070,01%.698
.Zarządzenie nr 75/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Storczykowej.0,01%.581
.Zarządzenie nr 225/090,01%.512
.Zarządzenie nr 224/090,01%.534
.Zarządzenie nr 227/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezna0,01%.484
.Zarządzenie nr 228/09 w sprawie : telefonów komórkowych, które pozostają w dyspozycji Urzędu Miasta.0,01%.559
.Zarządzenie nr 226/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.488
.Zarządzenie nr 68/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.648
.Zarządzenie nr 67/08 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, ustalenia ceny do zbycia w wysokości 15%0,01%.525
.Zarządzenie nr 71/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczon0,01%.676
.Zarządzenie nr 69/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczon0,01%.687
.Zarządzenie nr 65A/08 w sprawie: ustalenia cennika za zajęcie miejsca na słupach i tablicach informacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra.0,01%.652
.Zarządzenie nr 65/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa a0,01%.553
.Zarządzenie nr 70/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczon0,01%.601
.Zarządzenie nr 66/08 w sprawie: powołania zespołu ds. aktualizacji projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyk0,01%.591
.Zarządzenie nr 72/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczon0,01%.553
.Zarządzenie nr 170/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry, działka nr 15, w drodze bezprzetarg0,01%.470
.Zarządzenie nr 164/09 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Pawłowskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.532
.Zarządzenie nr 166/09 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Grodzkiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.579
.Zarządzenie nr 63/08 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej.0,01%.600
.Zarządznie nr 64/08 w sprawie: powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2008 r.0,01%.529
.Zarządzenie nr 62/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej.0,01%.565
.Zarządzenie nr 60/08 w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych w 2008 r. w otwartym konkursie ofert.0,01%.566
.Zarządzenie nr 61/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zagospoda0,01%.512
.Zarządzenie nr 168/09 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Giercarz-Borkowskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.487
.Zarządzenie nr 48/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont cz0,01%.536
.Zarządzenie nr 45/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Storczykowej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.546
.Zarządzenie nr 47/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.464
.Zarządzenie nr 49/08 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2007 rok.0,01%.654
.Zarządzenie nr 46/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.657
.Zarządzenie nr 41/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Przebudo0,01%.556
.Zarządzenie nr 38/07 w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Finansowo- Budżetowym oraz w Wydziale Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.504
.Zarządzenie nr 39/08 w sprawie: określenia wzoru tablic z nazwami ulic i numerów porządkowych budynków- w mieście Kamienna Góra0,01%.563
.Zarządzenie nr 44/08 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.540
.Zarządzenie nr 40/08 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Remont n0,01%.568
.Zarządzenie nr 43/08 w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miasta Kamienna Góra.0,01%.551
.Zarządzenie nr 42/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont na0,01%.769
.Zarządzenie nr 33/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznacz0,01%.551
.Zarządzenie nr 37/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.502
.Zarządzenie nr 32/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 42 w pierwszym przetargu ustnym ni0,01%.543
.Zarządzenie nr 36/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.467
.Zarządzenie nr 30/08 w sprawie: zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008 w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opł0,01%.447
.Zarządzenie nr 31/08 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.0,01%.624
.Zarządzenie nr 29/08 w sprawie: ustalenia zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Kamiennej Góry, oznaczonej numerem działki 20/11, w drodze bezprzetargowej na poprawienie wa0,01%.738
.Zarządzenie nr 35/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.586
.Zarządzenie nr 34/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczo0,01%.603
.Zarządzenie nr 325/08 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 244/2007 Burmistrza Miasta z 4 października 2007 roku wprowadzającego Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Miasta Kami0,02%.959
.Zarządzenie nr 23/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy Pl. Wolności 22.0,01%.576
.Zarządzenie nr 26/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego w K0,01%.607
.Zarządzenie nr 20/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Storczykowej.0,01%.466
.Zarządzenie nr 25/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1 w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.560
.Zarządzenie nr 24/08 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym0,01%.631
.Zarządzenie nr 22/08 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Przebudow0,01%.493
.Zarządzenie nr 28/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Fabrycznej, działki nr 73/1 obręb 3 w pierwszym przetargu ustn0,01%.534
.Zarządzenie nr 27/08 w sprawie: ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek : 47/6,47/8, 48/2, 48/3. 48/4, obręb nr 5 położonych w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskie0,01%.563
.Zarządzenie nr 16/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.673
.Zarządzenie 19/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej.0,01%.492
.Zarządzenie nr 15/08 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem „112 w trudnej sprawie” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych0,01%.568
.Zarządzenie nr 11/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie rokowań.0,01%.549
.Zarządzenie nr 14/08 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz zespołu roboczego ds. Rewitalizacji dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kamienna Góra.0,01%.811
.Zarządzenie nr 12/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze na podstawie rokowań.0,01%.533
.Zarządzenie nr 17/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Łużyckiej 1.0,01%.557
.Zarządzenie nr 2/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej.0,01%.612
.Zarządzenie nr 9/08 w sprawie: opracowania dokumentacji Stanowiska Kierowania w dotychczasowym miejscu pracy (DMP) na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.0,01%.522
.Zarządzenie nr 6/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jasnej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.661
.Zarządzenie nr 3/08 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokali sprzedawanych w drodze bezprzetargowej0,01%.527
.Zarządzenie nr 4/08 w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 94/2007 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 2 maja 2007 r.0,01%.584
.Zarządzenie nr 1/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej.0,01%.536
.Zarządzenie nr 7/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze, działka nr 86/12 obręb 3 w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym dla w0,01%.769
.Zarządzenie nr 5/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Cegielnianej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.542
.Zarządzenie nr 8/08 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczon0,01%.502
.Zarządzenie nr 165/09 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Kornela Łukasika ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.619
.Zarządzenie nr 28/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.569
. Zarządzenie nr 30/09 w sprawie : przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.652
.Zarządzenie nr 26/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piotra Ściegiennego 22.0,01%.589
.Zarządzenie nr 32/09 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Wymian st0,01%.752
.Zarządzenie nr 27/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 8 położonego w Kamiennej Grze przy ul. Lubawskiej 29.0,01%.569
.Zarządzenie nr 25/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 9 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki 42.0,01%.569
.Zarządzenie nr 31/09 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „ Przebudo0,01%.659
.Zarządzenie nr 29/09 w sprawie :rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacero0,01%.531
.Zarządzenie nr 33/09 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zagospoda0,01%.632
.Zarządzenie nr 88/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.642
.Zarządzenie nr 91/09 w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko przy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – audytor wewnętrzny.0,01%.706
.Zarządzenie nr 86/09 w sprawie : : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezn0,01%.641
.Zarządzenie nr 87/09 w sprawie : wprowadzenia instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych.0,01%.604
.Zarządzenie nr 85/09 w sprawie : : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezn0,01%.657
.Zarządzenie nr 92/09 w sprawie : upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.0,01%.508
.Zarządzenie nr 83/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 9 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki 42.0,01%.607
.Zarządzenie nr 89/09 w sprawie : powołania Komisji Likwidacyjnej sprzętu komputerowego oraz maszyn i urządzeń przekazanych przez Wydziały Urzędu Miasta jako nie nadające się do dalszego użytkowania0,01%.686
.Zarządzenie nr 90/09 w sprawie : powołania Komisji Likwidacyjnej sprzętu biurowego, mebli, pieczątek i narzędzi przekazanych przez Wydziały Urzędu Miasta jako nie nadające się do dalszego użytkowania.0,01%.572
.Zarządzenie nr 84/09 w sprawie : : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezn0,01%.497
.Zarządzenie nr 169/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry, działka nr 868/8 w drodze bezprzeta0,01%.438
.Zarządzenie nr 264/08 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokali sprzedawanych w drodze bezprzetargowej0,01%.626
.Zarządzenie nr 161/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.607
.Zarządzenie nr 180/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 8 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 29.0,01%.599
.Zarządzenie nr 171/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.480
.Zarządzenie nr 173/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont0,01%.481
.Zarządzenie nr 176/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców , ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezn0,01%.537
.Zarządzenie nr 178/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna góra na 2009 rok.0,01%.526
.Zarządzenie nr 177/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.431
.Zarządzenie nr 179/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry.0,01%.550
.Zarządzenie nr 174/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wykonan0,01%.489
.Zarządzenie nr 175/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry w drugim przetargu ustnym nieogranic0,01%.589
.Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudowy głównego kolektora sanitarnego0,02%.1064
.Zarządzenie nr 66/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie działek niezabudowanych nr 216/2 i 216/3 obręb 7, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.775
.Zarządzenie nr 276/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego,położoneg0,01%.641
.Zarządzenie nr 274/08 w sprawie: inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie miejskim.0,01%.648
.Zarządzenie nr 273/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 9 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki 42.0,01%.568
.Zarządzenie nr 70/06 w sprawie: przyjęcie sprawozdania z wykonywania budżetu miasta Kamienna Góra za 2005 rok.0,01%.825
.Zarządzenie nr 67/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 12.0,01%.721
.Zarządzenie nr 73/06 w sprawie: powołania Komisji konkursowej mającej za zadanie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 z Grupami Żłobkowymi w Kamiennej Górze.0,01%.779
.Zarządzenie nr 275/08 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.611
.Zarządzenie nr 72/06 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej mającej za zadanie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.0,01%.805
.Zarządzenie nr 279/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.605
.Zarządzenie nr 74/06 w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej za zadanie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.0,01%.746
.Zarządzenie nr 71/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Wykonanie0,01%.755
.Zarządzenie nr 69/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Cichej 7.0,01%.822
.Zarządzenie nr 68/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 11.0,02%.971
.Zarządzenie nr 65/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Modernizac0,02%.875
.Zarządzenie nr 280/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry, oznaczonej numerem działki 41/2, w d0,01%.606
.Zarzadzenie nr 277/08 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 47/12 obręb nr 6, położonej w Kamiennej Górze przy Placu Browarowym 5 będącej własnością Gminy Mie0,01%.754
.Zarządzenie nr 278/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Obsługa0,01%.605
.Zarządzenie nr 36/06 w sprawie: ustalenia ceny do przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 12.0,01%.776
.Zarządzenie nr 45/06 w sprawie: ustalenia ceny do przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 11.0,02%.880
.Zarządzenie nr 38/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Leśnej.0,01%.737
.Zarządzenie nr 41/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze, osiedle Antonówka.0,01%.852
.Zarządzenie nr 37/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.722
.Zarządzenie nr 43/06 w sprawie: ustalenia ceny zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Wysokiej na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa S0,02%.877
.Zarządzenie nr 39/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.785
.Zarządzenie nr 40/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej , położonej w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta.0,01%.729
.Zarządzenie nr 42/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej0,02%.877
.Zarządzenie nr 44/06 w sprawie: ustalenia ceny zbycia samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.796
.Zarządzenie nr 167/09 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Czerwińskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.625
.Zarządzenie nr 162/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.615
.Zarządzenie nr 192/09 w sprawie : : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, prze0,01%.533
.Zarządzenie nr 193/09 w sprawie : przedłożenia informacji przebiegu wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2009 rok.0,01%.425
. Zarządzenie nr 163/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.610
.Zarządzenie nr 273/06 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,02%.878
.Zarządzenie nr 24/09 w sprawie : zmiany Zarządzenie nr 9/07 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do pełnienia funkcji członka zarządu wspólno0,01%.585
.Zarządzenie nr 19/09 w sprawie : wyznaczenia pracownika do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o och0,01%.575
.Zarządzenie nr 15/09 w sprawie : likwidacji drogi na działce nr 204/5 w Kamiennej Górze, w obrębie nr 7.0,01%.749
.Zarządzenie nr 14/09 w sprawie : przydziału herbaty dla pracowników administracyjno- biurowych, dozorców- konserwatorów oraz sprzątaczek Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.578
.Zarządzenie nr 9/09 w sprawie : ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w roku 2009 roku.0,01%.499
.Zarządzenie nr 291/08 w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 289/08 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 1 grudnia 2008 r.0,01%.708
.Zarządzenie nr 287/08 w sprawie: używania legalnego oprogramowania na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.659
.Zarządzenie nr 64/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości lokali użytkowych przy Pl. Wolności 8.0,01%.573
.Zarządzenie nr 49/03 w sprawie: przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej, ustalenie ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przy ul. Jeleniogórskiej,0,01%.649
.Zarządzenie nr 43/03 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia w I przetargu ofertowym oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kamienna Gó0,01%.428
.Zarządzenie nr 42/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenie ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości lokalu użytkowego przy ul. Słowiańs0,01%.511
.Zarządzenie nr 8/06 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w roku 2006r.0,01%.821
.Zarządzenie nr 63/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki nie zabudowanej nr 82/1 o powierzchni 704 m2 położonej w Kamiennej Górze w obrębie nr 4 przy ul. Magazynowej. ..0,01%.413
.Zarządzenie nr 61/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Obsługa kompute0,01%.381
.Zarządzenie nr 62/04 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.0,01%.792
.Zarządzenie nr 70/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej górze przy ul. Jeleniogórskiej 57.0,01%.551
.Zarządzenie nr 66/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.”0,01%.476
.Zarządzenie nr 69/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia mieszkania nr 13 położonego w Kamiennej Górze przy ul. L. Waryńskiego 36 na poprawę zagospodarowania lokalu mieszkalnego Nr 12 oraz podaniaR0,01%.510
.Zarządzenie nr 65/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.430
. Zarządzenie nr 68/04 w sprawie: ustalenia ceny zbycia mieszkania nr 5 położonego nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 32 w I przetargu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu ni0,01%.422
.Zarządzenie nr 64/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży poło0,01%.497
.Zarządzenie nr 67/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla zadania pn.:0,01%.453
.Zarządzenie nr 233/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Kamiennej górze przy ul. Katowickiej 15 w pierwszym przetargu ustnym nieo0,01%.499
.Zarządzenie nr 229/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Rybnej.0,01%.580
.Zarządzenie nr 238/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezna0,01%.474
.Zarządzenie nr 239/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.517
.Zarządzenie nr 231/09 w sprawie : rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze.0,01%.592
.Zarządzenie nr 71/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości nie zabudowanych położonych w Kamiennej Górze przeznaczonych do wniesienia w formie aportu na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego0,00%.12
. Zarządzenie nr 241/09 w sprawie : poddania nieruchomości objętych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra obowiązków zabe0,01%.467
.Zarządzenie nr 120/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze przy Ul. Świerkowej.0,01%.543
.Zarządzenie nr 71/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości nie zabudowanych położonych w Kamiennej Górze przeznaczonych do wniesienia w formie aportu na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego0,01%.540
.Zarządzenie nr 72/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości nie zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. L. Waryńskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.0,01%.493
.Zarządzenie nr 109/04 w sprawie: zmiany Zarządzenie nr 3/2003 z dnia 15.01.2003 roku Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie zakładowego planu kont i zasade jego funkcjonowania....0,01%.446
.Zarządzenie nr 104/04 w sprawie: powołania pracowników samorządowych w skład obwodowych Komisji Wyborczych0,01%.379
.Zarządzenie nr 162/04 w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta.0,01%.487
.Zarządzenie nr 170/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.516
.Zarządzenie nr 165/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki nie zabudowanej nr 298 o powierzchni 148 m2 położonej w Kamiennej Górze w obrębie nr 5 przy ul. Nadrzecznej oraz podania do publi0,01%.531
.Zarządzenie nr 168/04 w sprawie: ustalenia ceny do drugiego przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy Pl. Wolności 32.0,01%.500
.Zarządzenie nr 169/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców ...0,01%.512
.Zarządzenie nr 161/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra0,01%.464
. Zarządzenie nr 166/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. M.C. Skłodowskiej.0,01%.640
.Zarządzenie nr 164/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. T. Kościuszki 21 , przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.0,01%.549
.Zarządzenie nr 163/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego…0,01%.455
. Zarządzenie nr 167/04 w sprawie: ustalenia ceny mieszkania położonego przy ul. Bohaterów Getta 2 do I przetargu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy&#0,01%.459
.Zarządzenie nr 82/06 w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz pomocy społecznej0,01%.760
.Zarządzenie nr 153/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania…0,01%.555
.Zarządzenie nr 157/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.”…0,01%.626
.Zarządzenie nr 159/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego położonego przy ul. Jeleniogórskiej 57.0,01%.441
.Zarządzenie nr 154/04 w sprawie: zagospodarowania mienia po zlikwidowaniu Świetlicy Profilaktyczno – Terapeutycznej0,01%.471
.Zarządzenie nr 160/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.522
.Zarządzenie nr 156/04 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w formie bezprzetargowej na rzecz Energia Pro koncnern Energetyczny SA oddział w Jeleniej Górze nieruchomości zabudowanych….0,01%.529
.Zarządzenie nr 155/04 w sprawie: powołana pełnomocnika ds. aktualizacji strategii rozwoju miasta0,01%.521
.Zarządzenie nr 158/04 w sprawie: upoważnienia do podpisywania dokumentów potwierdzających zgodność z oryginałem oraz stwierdzenia własnoręczności podpisu.0,01%.444
.Zarządzenie nr 152/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra0,01%.454
.Zarządzenie nr 151/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażyR0,01%.570
.Zarządzenie nr 106/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzeatrgowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości...0,01%.558
.Zarządzenie nr 107/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie beprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego...0,01%.491
.Zarządzenie nr 103/04 w sprawie: ustalenia Biura Urzędnika Wyborczego0,01%.472
.Zarządzenie nr 213/04 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 21.0,01%.468
.Zarządzenie nr 219/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego…0,01%.439
. Zarządzenie nr 229/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy Ul. T. Kościuszki 21.0,01%.457
.Zarządzenie nr 234/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.0,01%.484
.Zarządzenie nr 233/04 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu nieruchomości przeznaczonej do zbycia lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 2.0,01%.489
.Zarządzenie nr 232/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla zdania pn.: „ Dostawa sprzętu0,01%.527
.Zarządzenie nr 231/04 w sprawie: zwolnienia z opłaty eksploatacyjnej Oddziału Powiatowego polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kamiennej Górze.0,01%.486
. Zarządzenie nr 236/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.” Remont0,01%.393
.Zarządzenie nr 230/04 w sprawie: inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej w magazynie miejskim0,01%.477
.Zarządzenie nr 71/03 w sprawie: prowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych , czeków i znaków opłaty skarbowej w kasie urzędu oraz powołania zespołów spisowyc0,01%.562
.Zarządzenie nr 234/09 w sprawie : inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie miejskim.0,01%.546
.Zarządzenie nr 235/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze, przy ul. Lompy 9.0,01%.518
.Zarządzenie nr 236/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze, przy ul. M. Drzymały 1.0,01%.500
. Zarządzenie nr 237/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej.0,01%.553
.Zarządzenie nr 240/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej.0,01%.515
.Zarządzenie nr 242/09 w sprawie : ustalenia regulaminów Cmentarzy Komunalnych przy ul. Katowickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.0,00%.9
.Zarządzenie nr 242/09 w sprawie : ustalenia regulaminów Cmentarzy Komunalnych przy ul. Katowickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.0,00%.9
.Zarządzenie nr 242/09 w sprawie : ustalenia regulaminów Cmentarzy Komunalnych przy ul. Katowickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.0,01%.561
.Zarządzenie nr 91/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży po0,01%.406
.Zarządzenie nr 85/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 42.0,01%.531
.Zarządzenie nr 87/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze przy Pl. Wolności z przeznaczeniem na organizację „ogródków gastronomicznych”0,01%.464
.Zarządzenie nr 84/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania..0,01%.367
.Zarządzenie nr 38/09 w sprawie : ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej0,01%.493
.Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miejskiej0,02%.982
.Zarządzenie nr 138/05 w sprawie: ustalenia sposobu korzystania z telefonów komórkowych które po przejściu do innego operatora sieci pozostają w dyspozycji Urzędu Miasta.0,01%.479
.Zarządzenie nr 136/05 w sprawie: przeprowadzenia rokowań oraz ustalenia minimalnej ceny na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 12.0,01%.463
.Zarządzenie nr 142/05 w sprawie: uzupełnienia Komisji ds. socjalnych w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze0,01%.517
.Zarządzenie nr 135/05 w sprawie: ustalenia ceny do IV przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II0,01%.458
.Zarządzenie nr 137/05 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie mieszkania nr 7 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 21.0,01%.458
.Zarządzenie nr 139/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. S. Okrzei.0,01%.411
. Zarządzenie nr 140/05 w sprawie: ustalenia Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul, Lubawskiej.0,01%.509
.Zarządzenie nr 141/05 w sprawie: ustalenia Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy ul. M.C Skłodowskiej 50,01%.481
.Zarządzenie nr 82/05 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki niezabudowanej nr 216/22 o powierzchni 244 m2 położonej w Kamiennej Górze, w obrębie nr 5 przy ul. Lubawskiej oraz podanie do publiczn0,01%.530
.Zarządzenie nr 133/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „remont d0,01%.479
.Zarządzenie nr 147/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze stanowiącego część działki Nr 1/1 obr.5 o pow. 15m2 z przeznaczeniem pod ustawienie gar0,01%.406
.Zarządzenie nr 134/05 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej górze przy ul. Ogrodowej 19.0,01%.506
.Zarządzenie nr 143/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania publicznego ...0,01%.508
.Zarządzenie nr 145/05 w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów wyborczych.0,01%.486
.Zarządzenie nr 148/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze stanowiącego część działki nr 1/1 obr.5 o pow. 23 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie ga0,01%.520
.Zarządzenie nr 146/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze stanowiącego część działki Nr 1/1 obr.5 o pow. 15m2 z przeznaczeniem pod ustawienie gar0,01%.503
.Zarządzenie nr 149/05 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych dla budżetu miasta na 2006 rok.0,01%.517
.Zarządzenie nr 144/05 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z gruntów komunalnych położonych w mieście Kamienna Góra w czasie kampanii wyborczej...0,01%.610
.Zarządzenie nr 108/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości nie zabudowanych położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej, przeznaczonych do zbycia w dordze przetargu.0,01%.540
.Zarządzenie nr 150/05 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2005 rok0,01%.432
.Zarządzenie nr 151/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze przy Pl. Wolności z przeznaczeniem na organizację „ogródka gastronomicznego”0,01%.429
.Zarządzenie nr 152/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.533
.Zarządzenie nr 190/05 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.421
.Zarządzenie nr 187/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze stanowiącego część działki nr 1/1 obręb 5 o powierzchni 23 m2 z przeznaczeniem pod ust0,01%.405
.Zarządzenie nr 185/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży poł0,01%.480
.Zarządzenie nr 186/05 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r.0,01%.423
.Zarządzenie nr 193/05 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy ul. M. C. Skłodowskiej 5.0,01%.401
.Zarządzenie nr 184/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. J. Słowackiego0,01%.438
.Zarządzenie nr 191/05 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.666
.Zarządzenie nr 189/05 w sprawie: przeprowadzenia rokowań oraz ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 12.0,01%.390
.Zarządzenie nr 192/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego0,01%.425
. Zarządzenie nr 188/05 w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z gruntów położonych w mieście Kamienna Góra z przeznaczeniem na cele handlowe w okresie do 7 dni.0,01%.481
.Zarządzenie nr 246/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.467
.Zarządzenie nr 235/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Mostowej 2.0,01%.430
.Zarządzenie nr 257/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Cichej 7.0,01%.544
.Zarządzenie nr 259/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:…0,01%.529
.Zarządzenie nr 254/05 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia, samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.405
.Zarządzenie nr 251/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 18 w pierwszym przetargu ustnym nieog0,01%.509
.Zarządzenie nr 252/05 w sprawie: ustalenia ceny do IV przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 11.0,01%.486
.Zarządzenie nr 260/05 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ...0,01%.558
.Zarządzenie nr 261/05 w sprawie: zmiany zarządzenia 15/05 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 28.01.2005…0,01%.544
.Zarządzenie nr 256/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. S. Okrzei.0,01%.437
.Zarządzenie nr 258/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Śląskiej.0,01%.539
.Zarządzenie nr 253/05 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości, położonej w Kamiennej Górze w rejonie ulicy Wysokiej.0,01%.459
.Zarządzenie nr 255/05 w sprawie: powołania komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze stanowiącego część działki nr 1/1 obr.5 o pow. 23 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie g0,01%.430
.Zarządzenie nr 88/05 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. T, Kościuszki.0,01%.523
.Zarządzenie nr 112/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkanych przeznaczonych do sprzedaży...0,01%.446
.Zarządzenie nr 247/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.521
.Zarządzenie nr 250/090,01%.549
.Zarządzenie nr 253/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Rybnej 1, w trzecim przeta0,01%.545
.Zarządzenie nr 248/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry.0,01%.475
.Zarządzenie nr 255/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 9 w drugim przetargu ustnym nieograniczonym0,01%.487
.Zarządzenie nr 254/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Michała Drzymały 1 w drugim przetargu ustnym nieogranicz0,01%.507
.Zarządzenie nr 249/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Ubezpie0,01%.509
.Zarządzenie nr 252/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.620
.Zarządzenie nr 251/05 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.454
.Zarządzenie nr 244/05 w sprawie: powołania komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej górze przy ul. J. Słowackiego.0,01%.436
. Zarządzenie nr 246/05 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2005 rok.0,01%.398
.Zarządzenie nr 245/05 w sprawie: powołania komisji Przetargowej na zbycie działek niezabudowanych nr 839/2 i 839/3 obręb 6 położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej.0,01%.422
.Zarządzenie nr 247/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 0,01%.393
.Zarządzenie nr 250/05 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej częścią budynku rozbiórki położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej.0,01%.451
.Zarządzenie nr 248/05 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.376
.Zarządzenie nr 249/05 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.415
.Zarządzenie nr 205/04 w sprawie: używania i rozpowszechniania herbu miasta Kamienna Góra0,01%.546
.Zarządzenie nr 125/04 w sprawie: powołania zespołu Sterującego ISO0,01%.532
.Zarządzenie nr 124/04 w sprawie: powołania pełnomocnika Burmistrza ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO0,01%.474
.Zarządzenie nr 17/04 w sprawie: powołania pełnomocnika dla realizacji GRRPA0,01%.461
.Zarządzenie nr 243/05 w sprawie: powołania komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki.0,01%.444
.Zarządzenie nr 241/05 w sprawie: powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn…0,01%.571
.Zarządzenie nr 235/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: …0,01%.445
.Zarządzenie nr 240/05 w sprawie: ustalenia Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.407
.Zarządzenie nr 239/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 42.0,01%.444
.Zarządzenie nr 236/05 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,01%.611
.Zarządzenie nr 238/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 11.0,01%.390
.Zarządzenie nr 237/05 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienne Góra na 2005 rok.0,01%.456
. Zarządzenie nr 242/05 w sprawie: powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn….0,01%.620
.Zarządzenie nr 191/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezna0,01%.575
.Zarządzenie nr 105/04 w sprawie: przekazania mienia z likwidacji świetlicy do SP nr 1.0,01%.470
.TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KAMENNA GÓRA0,00%.45
.Zarządzenie nr 130/09 w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze0,01%.653
.III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Rybnej 10,02%.883
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Michała Drzymały 10,01%.826
. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 70,01%.833
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Leśnej0,02%.923
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 90,01%.830
.Konkurs projektów o udzielenie dotacji w 2010 roku z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego0,03%.1505
.Zarządzenie nr 273/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznac0,01%.633
.Zarządzenie nr 272/05 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych czeków i znaków opłaty skarbowej w kasie Urzędu oraz powołania zespołów spiso0,01%.592
.Zarządzenie nr 277/05 w sprawie: udzielenia p.o. Kierownikowi MOPS w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej…0,01%.664
. Zarządzenie nr 275/05 w sprawie: powołania na stanowisko p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Kamiennej Górze.0,01%.715
.Zarządzenie nr 274/05 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2005 rok.0,01%.557
. Zarządzenie nr 276/05 w sprawie: powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.0,01%.718
.Zarządzenie nr 110/09 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.0,01%.646
.Zarządzenie nr 44/09 w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze0,01%.631
.Zarządzenie nr 43/09 w sprawie : Standardy pracy kontrolerów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.591
.Gmina Miejska Kamienna Góra0,20%.11625
.Statut Gminy0,00%.9
.Budżet Gminy0,00%.9
.Jednostki organizacyjne0,00%.8
.Majątek Gminy0,08%.4644
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 1 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Katowickiej 15.0,02%.1055
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej0,02%.897
.Zarządzenie nr 221/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej ...0,01%.538
.Wydział Ewidencji Ludności0,01%.542
.Urząd Stanu Cywilnego0,01%.510
.Wydział Spraw Społecznych0,02%.1100
.Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami0,08%.4340
.Wydział Finansowo-Budżetowy0,01%.438
.Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska0,02%.873
.Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych0,01%.439
.Wydział Gospodarki Lokalowej0,01%.495
.Wydział Edukacji, Kultury i Sportu0,01%.427
.Regulamin Pracy Urzędu Miasta0,10%.5993
. Zarządzenie nr 70/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta KG na 2003 rok.0,01%.595
.Zarządzenie nr 29/04 w sprawie: oddania w użyczenie na okres 3 lat MCJ części budynku przy Placu Wolności 110,01%.560
.Zarządzenie nr 226/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok0,01%.504
.Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS0,02%.1058
.I przetarg ustny ograniczony w zakresie przeznaczenia terenu pod usługi oświatowe na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek Nr: 131/16, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamien0,02%.868
.Zarządzenie nr 75/06 w sprawie: wprowadzenia stanu ostrzegawczego na terenie miasta Kamiennej Góry.0,01%.818
.Zarządzenie nr 80/06 w sprawie: przygotowania dotychczasowych miejsc pracy Urzędu Miasta Kamienna Góra na okres „W”.0,02%.1052
.Zarządzenie nr 1/09 w sprawie : ustalenia ceny za korzystanie z Szaletu Miejskiego przy ul. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.0,01%.675
.Zarządzenie nr 20/09 w sprawie : powołania Komisji oceniającej pod względem merytorycznym oferty na realizację zadań publicznych w 2009 roku w otwartym konkursie ofert.0,01%.511
.Zarządzenie nr 16/09 w sprawie : wysokości dotacji na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w 2009 roku.0,01%.559
.Zarządzenie nr 39/09 w sprawie : zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego0,01%.708
.Zarządzenie nr 42/09 w sprawie : Kodeks Postępowania Etycznego pracowników Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.544
.Zarządzenie nr 57/09 w sprawie : powierzenia spraw Sekretarzowi Miasta Kamiennej Góry.0,01%.560
.Zarządzenie nr 70/09 w sprawie : powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.0,01%.672
.Zarządzenie nr 94/09 w sprawie : regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych.0,01%.557
.Zarządzenie nr 95/09 w sprawie : powołania Komisji opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.0,01%.621
.Zarządzenie nr 97/09 w sprawie : powołania pracowników samorządowych w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r0,01%.671
.Zarządzenie nr 225/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze Obr. Nr 2 przy ul. Towarowej 49 , działka nr 48 o powierzchni 872 m2 zbywanej w formie wniesienia0,01%.442
.Zarządzenie nr 31/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok0,01%.407
. Zarządzenie nr 222/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.468
.Zarządzenie nr 228/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.508
.Zarządzenie nr 220/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie działek niezabudowanych Nr 595/6, 595/18, 595/19 i 595/21 obręb 6, położonych w Kamiennej Górze w rejonie ulic Nowa-Śląska.0,01%.447
.Zarządzenie nr 293/08 w sprawie: opracowania instrukcji BHP dotyczącej prac wykonywanych w archiwum oraz procedury dezynfekcji stosowanej na terenie archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Kamiennej Górz0,01%.719
.Zarządzenie nr 294/08 w sprawie: opracowania instrukcji BHP.0,01%.839
.Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta - II etap0,01%.617
.Zarządzenie nr 32/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn…0,01%.524
.Zarządzenie nr 69/03 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 18/20,01%.628
.Zarządzenie nr 68/03 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego UM w KG0,01%.556
. Zarządzenie nr 67/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu GMKG w latach 2004-2006”0,01%.750
.Zarządzenie nr 66/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przy ul.0,01%.619
.Zarządzenie nr 65/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadań związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów i urządzeń o0,01%.571
.Zarządzenie nr 63/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Dostawa materiałów biurowych dla UM w KG w 2004 roku”0,01%.662
. Zarządzenie nr 62/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Obsługa prawna Rady Miejskiej w Kamiennej Górze w 2004 roku”0,01%.613
.Zarządzenie nr 257/04 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych czeków i znaków opłaty skarbowej w kasie urzędu oraz powołania zespołów spisow0,01%.797
.Zarządzenie nr 256/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna góra na 2004 rok0,01%.585
.Zarządzenie nr 255/04 w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 224/04 Burmistrza Miasta Kamienna góra z dnia 15 listopada w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta ...0,01%.623
.Zarządzenie nr 254/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.562
.Zarządzenie nr 253/04 w sprawie: przygotowań do opracowania rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dz0,01%.807
.Zarządzenie nr 252/04 w sprawie: powołania komisji konkursowej dla klientów kamiennogórskich sklepów oraz lokali, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych…0,01%.636
.Zarządzenie nr 251/04 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w UM0,01%.602
.Zarządzenie nr 250/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.” Dostawa m0,01%.525
.Zarządzenie nr 249/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzeatrgowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.570
.Zarządzenie nr 248/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzeatrgowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.599
.Zarządzenie nr 271/05 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2005 rok.0,01%.649
.Zarządzenie nr 270/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej ...0,01%.550
.Zarządzenie nr 269/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:…0,01%.574
.Zarządzenie nr 268/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn…0,01%.563
.Zarządzenie nr 61/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla GMKG w 2004r. Świadczenie usług w zakresie wykon0,01%.536
.Zarządzenie nr 247/04 w sprawie: ustalenia ceny zbycia mieszkania Nr 7 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 21 do I przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli lokali mieszkalnych budy0,01%.524
. Zarządzenie nr 267/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży&#0,01%.507
.Zarządzenie nr 272/06 w sprawie: funkcjonowania ruchu kołowego w rejonie placu Wolności w Kamiennej Górze.0,02%.941
.Zarządzenie nr 28/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzec najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży…0,01%.441
.Obwieszczenie Dolnosląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu0,02%.1187
.Zarządzenie nr 271/09 w sprawie : zmian w przyjętym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok.0,00%.41
.Zarządzenie nr 257/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalno-usługowymi, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Słowiańskiej 20,01%.487
.Zarządzenie nr 266/090,01%.525
.Zarządzenie nr 223/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży̷0,01%.702
.Zarządzenie nr 269/090,01%.636
.Zarządzenie nr 268/09 w sprawie : ponownego rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze przez Pana Ry0,01%.641
.Zarządzenie nr 267/09 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa układu komuni0,01%.567
.Zarządzenie nr 265/090,00%.13
.Zarządzenie nr 264/090,01%.494
.Zarządzenie nr 263/09 w sprawie : nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Kamienna góra własności gruntów położonych w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry, stanowiących własność Skarbu Państwa.0,01%.487
.Zarządzenie nr 261/09 w sprawie : rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej G0,01%.671
.Zarządzenie nr 262/090,01%.448
.Zarządzenie nr 27/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzec najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży…0,01%.490
.Zarządzenie nr 25/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania położonego w kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 18/1a0,01%.506
.Zarządzenie nr 260/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.491
.Zarządzenie nr 259/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezna0,01%.484
.Zarządzenie nr 258/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.516
.Zarządzenie nr 224/04 w sprawie: projektu budżetu miasta na rok 20050,01%.387
.Zarządzenie nr 227/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.445
.Kontrole zewnętrzne0,00%.155
.Kontrole wewnętrzne0,00%.191
.Instrukcja obsługi BIP0,08%.4477
. Zarządzenie nr 30/04 w sprawie: prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.0,01%.401
.Co to jest BIP ?0,08%.4371
.Zarządzenie nr 26/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzec najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży…0,01%.535
.Zarządzenie nr 267/06 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w budynku stanow0,02%.872
.Zarządzenie nr 269/06 w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok0,02%.882
.Zarządzenie nr 266/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry...0,02%.888
.Zarządzenie nr 268/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok..0,02%.914
.Zarządzenie nr 77/05 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.424
.Zarządzenie nr 130/05 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej.0,01%.414
.Zarządzenie nr 207/05 w sprawie: ustalenia ceny do IV przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze przy ul Świerkowej.0,01%.429
.Zarządzenie nr 203/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczo0,01%.447
. Zarządzenie nr 76/05 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej częścią budynku do rozbiórki, położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej.0,01%.409
.Zarządzenie nr 204/05 w sprawie: przeprowadzenia rokowań oraz ustalenia ceny wywoławczej na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 42.0,01%.428
.Zarządzenie nr 79/05 w sprawie: powołania Komisji likwidacyjnej sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń oraz komisji likwidacyjnej mebli, sprzętu biurowego i pieczątek przekazywanych przez Wydziały U0,01%.445
.Zarządzenie nr 256/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego, położon0,01%.532
.Zarządzenie nr 81/05 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działek zabudowanych przy ul. Jeleniogórskiej 11 oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miej0,01%.447
.Zarządzenie nr 202/05 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2005 rok.0,01%.456
.Zarządzenie nr 245/09 w sprawie : przyjęcia projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok0,01%.489
.Zarządzenie nr 132/05 w sprawie: ustalenia ceny do przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Mostowej 2.0,01%.395
.Zarządzenie nr 128/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.513
.Prawo miejscowe0,11%.6218
.Dziennik Ustaw i Moniotr Polski0,08%.4604
.Dzienniki Urzędowe Województwa Dolnośląskiego0,08%.4750
.Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i ścinaniu drzew z terenu miasta Kamienna Góra0,02%.1177
.Zarządzenie nr 80A/05 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 14 z 4.09.2002 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 4 września 2002 w sprawie ustalenia zasad pobierania i wysokości opat związanych z udostępn0,01%.401
.Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytku0,08%.4729
.Skargi i wnioski0,08%.4634
.Zarządzenie nr 270/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Sportowej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.627
.Zarządzenie nr 272/09 w sprawie : zmian w przyjętym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok0,01%.654
. Zarządzenie nr 271/09 w sprawie : zmian w przyjętym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok.0,01%.630
. Zarządzenie nr 281/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezn0,01%.859
. Zarządzenie nr 284/090,01%.655
.Zarządzenie nr 275/090,01%.596
.Zarządzenie nr 286/09 w sprawie : przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania , środków pieniężnych, czeków w kasie Urzędu Miasta oraz powołania zespołów spisowych.0,01%.645
.Zarządzenie nr 273/090,01%.598
.Zarządzenie nr 280/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.628
. Zarządzenie nr 279/09 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont0,01%.670
.Zarządzenie nr 282/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezna0,01%.711
.Zarządzenie nr 278/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zdania pn.: „Świadcze0,01%.686
. Zarządzenie nr 285/09 w sprawie : zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010 w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania0,01%.688
. Zarządzenie nr 283/090,01%.695
. Zarządzenie nr 25/05 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do MPWiK Sp. z o.o w Kamiennej Górze.0,01%.461
.Zarządzenie nr 276/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.” Udzielenie0,01%.611
. Zarządzenie nr 277/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.” Świadcz0,01%.705
.Zarządzenie nr 274/090,01%.638
.Zarządzenie nr 143/04 w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: zbierania i transportu odzysku…0,01%.621
.Zarządzenie nr 110/05 w sprawie: udzielenia kierownikowi MOPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej…0,01%.527
. I przetarg ustny ograniczony w zakresie przeznaczenia terenu pod usługi oświatowe0,02%.892
.Zarządzenia Burmistrza 2010 rok0,00%.92
.Protokoły - V kadencja - 2010 rok0,01%.859
.1) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach od 09.01.2008 r. do 04.02.2008 r. w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Sudety” w Kamiennej Górze w zakresie udzielonej dotacji.0,00%.10
.2)Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 21.07.2008 r. do 04.08.2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 – Świetlicy szkolnej w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5% wydatków z tytuł0,01%.526
.Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Zielonej w pierwszym przetargu ustnym nieogranic0,01%.351
.Zarządzenie Nr 2/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Nadrzecznej w pierwszym przetargu ustnym nieogra0,01%.456
. Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Cegielnianej w pierwszym pr0,01%.415
.13) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 29.12.08 r. do 22.01.2009 r. w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze w zakresie zakupu usług i zakupu usług pozostałych za I półroc0,01%.668
.8)Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 22.10.2008 r. do 28.10.2008 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5 % wydatków z tytułu zakupu środków żywno0,01%.560
.4)Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 18.08.2008 r. do 01.09.2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w zakresie co najmniej 5% wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów, zakupu materiałów i0,01%.582
.1) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach od 09.01.2008 r. do 04.02.2008 r. w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Sudety” w Kamiennej Górze w zakresie udzielonej dotacji.0,01%.521
.5) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 02.09.2008 r. do 15.09.2008 r. w Zespole Szkół w Kamiennej Górze- Gimnazjum Nr 1 w zakresie co najmniej 5 % wydatków z tytułu zakupu materiałów0,01%.640
.10)Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 29.11.2008 r. do 05.12.2008 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5 % wydatków z tytułu zakupu energii, zak0,01%.561
. Zarządzenie Nr 11/100,01%.391
.Zarządzenie nr 12/10 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Rybnej .0,01%.348
.Monitor Polski0,07%.4239
.Zarządzenie nr 13/10 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej .0,01%.433
.Zarządzenie Nr 1/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Kamiennej Górze przy ul. J. Lompy 7 w pierwszym przetargu ustnym nieogranic0,01%.400
.Zarządzenie Nr 8/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Cegielnianej w pierwszym prze0,01%.450
.9)Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 17.11.2008 r. do 01.12.2008 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5% wydatków z tytułu zakupu materia0,01%.664
.Zarządzenie Nr 7/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Cegielnianej w pierwszym prze0,01%.392
.Wykaz nieruchomości - ul. Nadrzeczna działka nr 308/1 obręb nr 50,01%.457
.Wykaz nieruchomości- ul. Cegielniana, działka nr 679/18 obręb nr 60,01%.406
.Wykaz- lokal mieszkalny ul. J. Lompy 7/30,01%.457
.Wykaz nieruchomości- ul. Jeleniogórska , działka nr 7, obręb 50,01%.448
.Wykaz nieruchomości- ul. Zielona, działka nr 307/2 obręb nr 50,01%.481
.Wykaz nieruchomości- ul. Cegielniana , dziłka nr 679/15, obręb 60,01%.527
.Wykaz nieruchomości -ul. Cegielniana, działka nr 679/14 obręb nr 60,01%.481
.Wykaz nieruchomości- ul. Cegielniana działka nr 679/17 obręb nr 60,01%.619
.Wykaz nieruchomości- ul. Zielona, działka nr 309 obręb 50,01%.515
.Wykaz lokali użytkowych - ul. Łużycka 60,01%.519
.Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej w pierwszym przetargu ustnym nie0,01%.486
.Programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20100,03%.1494
.Zarządzenie nr 18/10 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Świadczen0,01%.405
.Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu parków, skwerów i placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra0,00%.9
.Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu parków, skwerów i placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra0,02%.1152
.Zarządzenie nr 17/10 w sprawie :powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „ Świadcze0,01%.394
.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra0,02%.1106
.Nabór na stanowiska:0,15%.8703
.Odwołanie przetargu na zbycie lokali użytkowych położonych w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 9 i Michała Drzymały 1 wyznaczone na dzień 18 stycznia 2010 r.0,01%.445
.3)Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 06.08.2008 r. do 18.08.2008 r. w miejskim Centrum, Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5% wydatków z tytułu zakupu energi0,01%.540
.2010 - Sprzedaż nieruchomości0,00%.60
.Kontrole wewnętrzne 20090,00%.106
.3)Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 19.05..2009 r. do 29.05.2009 r. w Przedszkole Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowyc0,01%.701
.Zarządzenie nr 16/10 w sprawie : powołanai Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze, przy Placu Wolności 70,01%.445
.8) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 01.09.2009 r. do 16.09.2009 r. w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze w zakresie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników0,01%.694
.1) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach od 23.04.2009 r. do 11.05.2009 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Grupami Żłobkowymi w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5% wydatków0,01%.633
.4) Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura we Wrocławiu w zakresie stosowania aktów prawa miejscowego w latach 2002-2003.0,01%.615
.5) Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z zakresu administracji rządowej, prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pra0,01%.661
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko - referent ds. kancelaryjnych0,03%.1945
.7) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 07.08.2009 r. do 31.08.2009 r. w Centrum Kultury w Kamiennej Górze w zakresie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników za I półrocze0,01%.709
.2) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.05.2009 r. do 18.05.2009 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Kamiennej Górze zakresie co najmniej 5% wydatków z tytułu wynagrodzeń0,01%.646
.4) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 02.06.2009 r. do 26.06.2009 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5 % wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych p0,01%.690
.4) Kontrola nr 155/08 przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniach 3 i 17 września 2008 roku w zakresie oceny stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komu0,01%.620
.2)Zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej 30.11.2007 roku przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze w zakresie kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Kamiennej Gór0,01%.772
.3) Zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z przeprowadzonej w Gminie Miejskiej Kamienna Góra w okresie od 13.08.2008 r. do 14.11.2008 r. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy0,01%.623
.4) Kontrola przeprowadzona w Gminie Miejskiej Kamienna Góra przez Inspektora Kontroli Skarbowej w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania przez Gminę Miejską Kamienna Góra wybranymi ś0,01%.481
.1)Kontrola projektu pt. „Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze” przeprowadzona w dniu 28-29.02.2008 r. w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, w zakresie prawidłowości r0,01%.589
.6) Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli w zakresie realizacji tematu PIP przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w dniach 06-07.11.2008 roku0,01%.635
.11) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 22.10.2009r. do 09.11.2009 r. w Z.S.O- Gimnazjum Nr 2 w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pra0,01%.663
.4) Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w dniu 30.10.2006 roku w zakresie wyjaśnienia błędów generowanych przez system ZUS w aplikacji ZO i weryfikowanych w aplikacji P13.0,01%.571
.3) Wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12.10.2009 roku w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia zbioru prze0,01%.644
.7) Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 1.10.2009 roku w zakresie realizacji ustaw dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności0,01%.645
.5) Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 16 października 2009 roku w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-utrzymanie grobów wojen0,01%.613
.4) Kontrola z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w dniu 9.10.2009 roku.0,01%.579
.10) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 02.10.2009 r. do 21.10.2009 r. w SP. Nr 2 w Kamiennej Górze w zakresie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników za I półrocze0,01%.592
.9) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 17.09.2009 r. do 30.09.2009 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze w zakresie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracownik0,01%.776
.6) Kontrola UKS w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w odniesieniu do projektu ”Budowa układu komunikacyjnego Starego Mia0,01%.611
.2) Kontrola w zakresie ubezpieczeń społecznych przeprowadzona przez ZUS Wałbrzych w okresie od 17-25 września 2009 roku.0,01%.544
.1) Wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej 23.01.2009 roku w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze polegającej na sprawdzeniu realizacji przez Burmistrza obowiązków wynikających z0,01%.634
.5) Zalecenia pokontrolne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną w dniu 3 czerwca 2008 roku MOPS w Kamiennej Górze w związku ze śmiercią 3-letniego dziecka...0,01%.551
.3) Kontrola z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów przeprowadzonych w związku z kontrolą podatkową w „Spółce Mieszkaniowej” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze przez0,01%.654
.3a) Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu „Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze”, przeprowadzonej w dniach od 12.09.2006 r. do 13.09.2006 r. w Gminie Kamienna Gó0,01%.569
.1) Kontrola problemowa DUW przeprowadzona w Urzędzie Miasta Kamienna Góra w dniu 15.12.2006 roku w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg wniosków, terminowości składania0,01%.548
.2) Kontrola przeprowadzona 15 czerwca 2007 roku przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w zakresie prowadzenia rejestru wyborców w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.0,01%.575
.1) Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wybranych zagadnień funkcjonowania Urzędu Miasta Kamienna Góra i zarządzania miastem przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra w latach 2004-0,01%.655
.5)Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 03.07.2009 r. do 17.07.2009 r. w Zespole Szkół – Gimnazjum Nr 1 w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5 % wydatków z tytułu zakupu mate0,01%.693
.2) Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze od 2 lutego do 17 marca 2006 r. w zakresie powiązań budżetu M0,01%.626
.Zarządzenie nr 102A/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn...0,01%.434
. Zarządzenie nr 24/05 w sprawie: ustalenia zasad zwrotu poniesionych kosztów za okulary korygujące wzrok pracownikom tut. Urzędu zatrudnionych przy obsłudze monitora ekranowego.0,01%.512
.Zarządzenie nr 95/05 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w roku 2005.0,01%.441
.Zarządzenie nr 102/09 w sprawie : ustalenia cen oraz warunków zmiany nieruchomości niezabudowanej, działki nr 136/14, położonej w obrębie nr 5 miasta Kamiennej Góry, będącej własnością Gminy Miejskiej0,01%.655
.Zarządzenie nr 5/05 w sprawie: zwolnienie z opłat czynszowych ...0,01%.384
.Zarządzenie nr 10/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego…0,01%.370
.Zarządzenie nr 22/100,01%.536
.Zarządzenie nr 19/100,01%.374
.Zarządzenie nr 25/10 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 131/16 i 290, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry.0,01%.478
.Zarządzenie nr 24/10 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 1 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Katowickiej 15.0,01%.377
.Zarządzenie nr 23/10 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małej0,01%.405
.Zarządzenie nr 21/100,01%.411
.Zarządzenie nr 20/100,01%.544
.11) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 02.12.08 r. do 12.12.08 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze w zakresie zakupu energii, oraz zakupu pozostałych usług za I0,01%.577
.12) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 15.12.08 r. do 23.12.08 r. w Centrum Kultury w Kamiennej Górze w zakresie opłat za ogrzewanie, opłat za telefon oraz ryczałt samochodowy za I0,01%.538
.7) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 01.10.2008r. do 21.10.2008 r. z kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5 %0,01%.612
. 6)Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 16.09.2008 do 26.09.2008 r. z kontroli w Przedszkolu Publicznym nr 1 z Grupami Żłobkowymi w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5 % wydatkó0,01%.684
.3) Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w dniu 15.02.2004 roku w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.0,01%.612
.2) Kontrola kompleksowa w zakresie akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony i dokumentacji obronnej przeprowadzona w dniu 17 marca 2004 roku w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.619
.1) Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w dniu 16 marca 2004 roku przez pracowników Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji D0,01%.619
.3) Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej w dniu 9 lutego 2006 roku w Gminie Kamienna Góra w zakresie prawidłowości realizacji projektu pt. „Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej G0,01%.626
.6) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej od 20.07.2009 r. do 04.08.2009 r. w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5 % wydatków z tytułu wynagrodzeń0,01%.814
. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania nr 1 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 180,01%.760
.Zarządzenie nr 208/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 11.0,01%.399
.Zarządzenie nr 295/08 w sprawie: table przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przydziału środków czystościowych w ramach ekwiwalentu za pranie odzieży i obuwia robo0,01%.713
.Zarządzenie nr 57/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze przy Pl. Wolności z przeznaczeniem na organizację „ogródków gastronomicznych”0,01%.386
.Zarządzenie nr 196/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzeatrgowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży̷0,01%.370
.Zarządzenie nr 155/09 w sprawie : ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego0,01%.490
.Zarządzenie nr 55/05 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2005 roku w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.438
.Zarządzenie nr 102/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wykonanie rozbiórki budynków i budowli położonych w Kamiennej górze przy ul.0,01%.484
.Zarządzenie nr 41/05 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 42.0,01%.424
.Zarządzenie nr 197/05 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. S. Okrzei0,01%.460
.Zarządzenie nr 58/03 w sprawie: udzielenia upoważnienia do pełnienia funkcji członka zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których GM jest współwłaścicielem, składania w imieniu GM oświadczeń woli przy z0,01%.548
.Zarządzenie nr 87/06 w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powoływanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.749
.Zarządzenie nr 73/04 w sprawie: ustalenia Biura Urzędnika Wyborczego0,01%.416
.Zarządzenie nr 62/09 w sprawie : ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.638
.Zarządzenie nr 179/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Magazynowej , przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu…0,01%.454
.Zarządzenie nr 8/09 w sprawie :powołana Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry- działka nr 868/11.0,01%.576
.Zarządzenie nr 271/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przeznac0,01%.578
.Zarządzenie nr 21/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Opracowani0,01%.826
.Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 5 miasta Kamiennej Góry przy ul. Zielonej w pierwszym przetarg0,01%.341
.Zarządzenie nr 74/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Rybnej 1, w pierwszym przet0,01%.608
.Zarządzenie nr 83/06 w sprawie: ogłoszenia na terenie miasta Kamiennej Góry stanu alarmu powodziowego od godz. 15.30 do dnia 31.03.2006roku.0,01%.737
.Zarządzenie nr 68/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.559
.Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości0,02%.962
.Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac geodezyjnych0,02%.1242
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Michała Drzymały 1.0,01%.485
.Zarządzenie nr 26/10 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego w trybie przetragu nieograniczonego dla zadania pn..."Pełnienie fun0,01%.469
.Zarządzenie nr 14/10 w sprawie : uchylenia Zarządzenia nr 159/09 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 9 lipca 2009 r.0,01%.390
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 9.0,01%.504
.Zarządzenie nr 15/10 w sprawie : uchylenia Zarządzenia nr 160/09 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 9 lipca 2009r.0,01%.400
. Zarządzenie Nr 9/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Cegielnianej w pierwszym prz0,01%.424
.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze - II etap0,02%.1229
.Świadczenie usług polegających na pielęgnacji oraz ścinaniu drzew z terenu miasta Kamienna Góra0,02%.1068
.8) Zalecenia pokontrolne pokontroli przeprowadzonej w dniu 18.12.2009 przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu...0,01%.620
.Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze0,03%.1963
.8)Zalecenia pokontrolne po kontroli przeprowadzonej w dniu 18.12.2009 r. przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków we Wrocławiu w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dot. och0,01%.588
.Zarządzenie nr 268/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia pomieszczenia położonego w Kamiennej Górze, osiedle Antonówka 3, w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków0,01%.599
.Zarządzenie nr 269/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 244/2007 Burmistrza Miasta z 4 października 2007 roku wprowadzającego Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Miasta Kamien0,01%.548
.Zarządzenie nr 270/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.584
.Zarządzenie nr 266/08 w sprawie: określenia wzoru tablic z nazwami ulic i numerów porządkowych budynków w mieście Kamienna Góra.0,01%.650
.Zarządzenie nr 265/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego,położoneg0,01%.500
.Zarządzenie nr 13/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przeznac0,01%.499
.Zarządzenie nr 23/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ulicy M. Fornalskiej.0,01%.838
. Zarządzenie nr 125/060,02%.970
.Zarządzenie nr 9/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO0,01%.769
.Zarządzenie nr 130/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach...0,01%.811
.Zarządzenie nr 134/06 w sprawie:ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej t.j. Działki 22 obr. Nr 7.0,02%.927
.Zarządzenie nr 242/06 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2007 rok.0,01%.758
.Zarządzenie nr 123/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Krzeszowskiej.0,01%.736
.Zarządzenie nr 2/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przeznacz0,02%.919
.Zarządzenie nr 302/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Świadcze0,01%.708
.Zarządzenie nr 284/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.657
.Zarządzenie nr 19/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Katowickiej.0,02%.915
.Zarządzenie nr 59/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok0,01%.764
.Zarządzenie nr 5/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki 42 w drugim przetargu ustnym n0,01%.619
.Zarządzenie nr 301/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole zakładowej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Małgorzaty Fornalskiej.0,01%.656
.Zarządzenie nr 282/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry, składającej się z działek oznaczonyc0,01%.621
.Zarządzenie nr 22/06 w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Lubawskiej w Kamiennej Górze.0,01%.811
.Zarządzenie nr 6/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny zbycia, ustalenia wysokości bonifikaty oraz podania do publicznej wiadomości wykazu,0,01%.780
.Zarządzenie nr 57/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze stanowiącego część działki Nr 1/1 obr.5 o pow. 16 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie ga0,01%.731
.Zarządzenie nr 56/06 w sprawie: zmiany zarządzenie nr 61/05 z dnia 13 kwietnia 2005r. dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu uch0,01%.849
.Zarządzenie nr 304/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa0,01%.790
.Zarządzenie nr 4/09 w sprawie : ustalenia ceny zbyci nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.544
.Zarządzenie nr 18/09 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Świadczen0,01%.468
.Zarządzenie nr 288/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.784
.Zarządzenie nr 33/06 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 61/05 z dnia 13 kwietnia 2005 roku dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu0,01%.776
.Zarządzenie nr 119/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.814
.Zarządzenie nr 243/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieograniczonego dla zadania pn. „ Dostawa sprzętu komputerowe0,01%.703
.Zarządzenie nr 63/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 12/A/05 Burmistrza Miasta z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,02%.1014
.Zarządzenie nr 80A/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok0,01%.785
.Zarządzenie nr 64/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczo0,02%.923
.Zarządzenie nr 127/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. :”Budowa u0,01%.794
.Zarządzenie nr 20/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny zbycia, ustalenia wysokości bonifikaty oraz podania do publicznej wiadomości wykazu0,01%.820
.Zarządzenie nr 3/09 w sprawie : w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnyc0,01%.522
.Zarządzenie nr 77/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zorganizo0,01%.710
. Zarządzenie nr 117/06 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.779
.Zarządzenie nr 4/06 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki nie zabudowanej nr 218/12 o powierzchni 721 m2 położonej w Kamiennej Górze , w obrębie nr 3 przy ul. Jeleniogórskiej oraz podanie do pub0,01%.753
.Zarządzenie nr 272/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przeznac0,01%.692
. Zarządzenie nr 118/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.0,01%.761
.Zarządzenie nr 25/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.808
.Zarządzenie nr 78/06 w sprawie: odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego.0,01%.843
.Zarządzenie nr 1/06 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Cichej 7.0,01%.816
. Zarządzenie nr 122/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie0,01%.744
.Zarządzenie nr 84/06 w sprawie: odwołania o godzinie 2.00 dnia 01.04.2006 r. alarmu powodziowego dla miasta Kamienna Góra.0,01%.759
. Zarządzenie nr 129/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach...0,01%.857
.Zarządzenie nr 3/06 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 b, położonego w Kamiennej Górze przy placu Wolności 2.0,02%.886
.Zarządzenie nr 283/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.0,01%.611
.Zarządzenie nr 35/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczo0,01%.790
.Zarządzenie nr 76/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok0,01%.725
.Zarządzenie nr 242A/06 w sprawie:przekazania zadania pn. „dodatki mieszkaniowe”.0,01%.866
. Zarządzenie nr 126/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.754
.Zarządzenie nr 7/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze przy ulicy P. Ściegiennego stanowiącego część działki Nr 177/34 obr.3 o pow. 70 z przezna0,01%.855
.Zarządzenie nr 289/08 w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul. Bohaterów Getta0,01%.678
.Zarządzenie nr 61/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy , ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznacz0,01%.708
.Zarządzenie nr 303/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa0,01%.597
.Zarządzenie nr 132/06 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej t.j. Działki 832 obr. nr 6.0,01%.779
.Zarządzenie nr 286/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ulicy Sportowej pod budowę garaży dla sam0,01%.594
.Zarządzenie nr 281/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry, oznaczonej numerem działki 102/19, w0,01%.689
.Zarządzenie nr 85/06 w sprawie: wprowadzenia podwyżek stawek czynszu dotyczących umów najmu na lokale mieszkalne zawartych przed dniem 5 marca 2002 r. oraz na lokale socjalne dla mieszkaniowego zasobu0,01%.781
.Zarządzenie nr 128/06 w sprawie: oddania w administrowanie nieruchomość zabudowaną.0,01%.775
.Zarządzenie nr 299/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „ Świadcz0,01%.603
.Zarządzenie nr 81/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/06 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego naucz0,01%.831
.Zarządzenie nr 121/06 w sprawie: przeprowadzenia negocjacji na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.692
.Zarządzenie nr 34/06 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.0,02%.972
.Zarządzenie nr 60/06 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.733
.Zarządzenie nr 116/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.819
.Zarządzenie nr 79/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”Budowa ukł0,01%.814
.Zarządzenie nr 135/06 w sprawie:ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej t.j. Działki 101/5 obr. Nr 6.0,01%.804
.Zarządzenie nr 297/08 w sprawie: udzielenia Spółdzielnie Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „LEN” w Kamiennej Górze bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia p0,01%.657
.Zarządzenie nr 114/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 11.0,01%.833
.Zarządzenie nr 296/08 w sprawie: przejęcia prawa użytkowania wieczystego w zamian za skompensowane zaległości podatkowe stanowiące dochód budżetu gminy.0,01%.609
.Zarządzenie nr 2/06 w sprawie: przeprowadzenia rokowań oraz ustalenie ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 12.0,01%.816
.Zarządzenie nr 5/06 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokali sprzedawanych w drodze bezprzetargowej n0,01%.795
.Zarządzenie nr 12/09 w sprawie : ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym0,01%.543
.Zarządzenie nr 124/06 w sprawie: tworzenia na terenie miasta zastępczych miejsc szpitalnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.0,01%.774
.Zarządzenie nr 7/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Sportowej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.505
.Zarządzenie nr 10/06 w sprawie: ustalenia ceny zbycia samochodu specjalnego marki VOLVO.0,01%.802
.Zarządzenie nr 133/06 w sprawie:ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej t.j. Działki 152/2 obr. nr 7.0,02%.962
.Zarządzenie nr 62/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczo0,01%.842
.Zarządzenie nr 6/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy7 ul. P. Ściegiennego 22 w drugim przetargu ustnym nieog0,01%.589
.Zarządzenie nr 115/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej.0,01%.762
.Zarządzenie nr 58/06 w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.788
.Zarządzenie nr 298/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „ Świadcz0,01%.739
.Zarządzenie nr 245/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok.0,01%.743
. Zarządzenie nr 120/06 w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej.0,01%.758
.Zarządzenie nr 290/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przeznac0,01%.633
.Zarządzenie nr 131/06 w sprawie:ustalenia ceny do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej t.j. Działki 167/3 obr. nr 3.0,01%.788
.Zarządzenie nr 246/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 2 położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 25.0,01%.798
.Zarządzenie nr 285/08 w sprawie: likwidacji drogi na działce nr 506 w Kamiennej Górze, w obrębie nr 6.0,01%.655
.Zarządzenie nr 158/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Rybnej.0,01%.612
.Zarządzenie nr 51/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul.Sportowej pod budowę garaży dla samocho0,01%.595
.Zarządzenie nr 101/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze, działka nr 252/1 obręb nr 7 w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym0,01%.596
.Zarządzenie nr 58/09 w sprawie : wprowadzenie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.617
.Zarządzenia Burmistrza 2005 rok0,00%.51
.Zarządzenie nr 3A/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w „Instrukcji w sprawie obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”.0,01%.470
.Zarządzenie nr 10/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Wykonanie0,01%.727
.Zarządzenie nr 152A/09 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.502
.Zarządzenie nr 35/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry, składającej się z działek oznaczonyc0,01%.589
.Zarządzenie nr 157/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Udziele0,01%.566
.Zarządzenie nr 160/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Michała Drzymały 1 w pierwszym przetargu ustnym nieogra0,01%.526
.Zarządzenie nr 3/03 w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2003 rok.0,01%.494
.Zarządzenie nr 182/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul. Sportowej pod budowę garaży dla samo0,01%.432
.Zarządzenie nr 17/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Zimowe i l0,01%.635
.Zarządzenie nr 150/09 w sprawie : odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego.0,01%.617
.Zarządzenie nr 15/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2003 rok.0,01%.503
. Zarządzenie nr 60/09 w sprawie : wyznaczonych na obszarze miasta Kamienna Góra miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych.0,01%.577
.Zarządzenie nr 7/03 w sprawie: powołania i organizacji Miejscowego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Burmistrzu Miasta Kamienna Góra.0,01%.535
.Zarządzenie nr 9/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania położonego w Kamiennej Górze przy ul. Skłodowskiej ¾.0,01%.596
.Zarządzenie nr 104/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry, działka nr 227/23 w drodze bezprzet0,01%.611
.Zarządzenie nr 48/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamiennej Górze przy Ul. Świerkowej0,01%.544
.Zarządzenie nr 148/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.478
.Zarządzenie nr 47/09w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbyci lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 29 w pierwszym przetargu ustnym nieogran0,01%.549
.Zarządzenie nr 96/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego, położone0,01%.564
.Zarządzenie nr 159/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego w Kamiennej Górze przy ul. Józefa Lompy 9 w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.457
.Zarządzenie nr 98/09 w sprawie : powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 rok.0,01%.741
.Zarządzenie nr 71/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Letnie i z0,01%.607
.Zarządzenie nr 34/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 2 położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 20,01%.616
.Zarządzenie nr 73/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 2 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 27.0,01%.520
.Zarządzenie nr 72/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.718
.Zarządzenie nr 24/03 w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.0,01%.608
.Zarządzenie nr 93/09 w sprawie : upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.0,01%.575
.Zarządzenie nr 16/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.” Zagospodar0,01%.432
.Zarządzenie nr 20/03 w sprawie: powołania p. Krzysztofa Krauzego z dniem 15.10.2003 na stanowisko Z-cy Burmistrza Miasta Kamienna Góra.0,01%.512
.Zarządzenie nr 1/03 w sprawie: powołania Pana Eugeniusza Słowińskiego z dniem 4.09.2003 r. na stanowisko z -cy Burmistrza Miasta Kamienna Góra.0,01%.486
.Zarządzenie nr 100/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbyci lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Kamiennej górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 2 w pierwszym przetargu ust0,01%.609
.Zarządzenie nr 66/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznac0,01%.562
.Zarządzenie nr 45/09 w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.0,01%.542
.Zarządzenie nr 22/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Sporządze0,01%.616
.Zarządzenie nr 186/09 w sprawie : udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej „SZAROTKA” w Kamiennej górze bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania0,01%.747
.Zarządzenie nr 152/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Sportowej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.559
. Zarządzenie nr 21/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przez0,01%.608
.Zarządzenie nr 187/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 1 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 2.0,01%.540
.Zarządzenie nr 46/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbyci lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki 42 w trzecim przetargu ustnym n0,01%.614
.Zarządzenie nr 188/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 3 położonego w Kamiennej Górze, osiedle Antonówka 3.0,01%.489
.Zarządzenie nr 147/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezn0,01%.509
.Zarządzenie nr 145/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.614
.Zarządzenie nr 149/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jasnej.0,01%.544
.Zarządzenie nr 14/03 w sprawie: ustalenia stawki czynszów za dzierżawę gruntów komunalnych w mieście Kamienna Góra.0,01%.520
.Zarządzenie nr 117/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Kamiennej górze os. Antonówka 3 w pierwszym przetargu ustnym nieogranicz0,01%.523
.Zarządzenie nr 190/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok0,01%.524
.Zarządzenie nr 76/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.504
.Zarządzenie nr 6/03 w sprawie: ustalenia cen biletów wstępu na Krytą Pływalnię w Kamiennej Górze.0,01%.548
.Zarządzenie nr 146/09 w sprawie : wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego.0,01%.507
.Zarządzenie nr 113/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezn0,01%.526
.Zarządzenie nr 55/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Letnie0,01%.492
.Zarządzenie nr 4/03 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta tj. środków trwałych i pozostałego wyposażenia oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Zna0,01%.454
.Zarządzenie nr 19/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienne Góra na 2003 rok.0,01%.462
.Zarządzenie nr 53/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.0,01%.659
.Zarządzenie nr 189/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyj0,01%.561
.Zarządzenie nr 21/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2003 rok.0,01%.504
.Zarządzenie nr 18/03 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kamienna w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy.0,01%.431
.Zarządzenie nr 106/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : „Remont0,01%.598
.Zarządzenie nr 37/09 w sprawie : ustalenia cen oraz warunków zmiany nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami działek: 189/6 i 189/19, obręb nr 6, położonych w Kamiennej Górze będących własn0,01%.541
.Zarządzenie nr 153/09 w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 264/08 z dnia 29 października 2008 r w wprawie ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie nie0,01%.518
.Zarządzenie nr 56/09 w sprawie : analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.0,01%.619
.Zarządzenie nr 61/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jasnej w pierwszym przetargu ustnym nieogranicz0,01%.630
.Zarządzenie nr 65/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Sportowej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.562
.Zarządzenie nr 185/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 18 w pierwszym przetargu ustnym nieog0,01%.516
.Zarządzenie nr 135/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.574
.Zarządzenie nr 12/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Przebudow0,01%.416
.Zarządzenie nr 112/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezn0,01%.620
.Zarządzenie nr 119/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul. Sportowej pod budowę garaży...0,01%.579
.Zarządzenie nr 40/09 w sprawie :przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przeznac0,01%.551
.Zarządzenie nr 41/09 w sprawie : : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przez0,01%.562
.Zarządzenie nr 23/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezna0,01%.593
.Zarządzenie nr 22/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przezna0,01%.508
.Zarządzenie nr 151/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.474
.Zarządzenie nr 69/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa uk0,01%.561
.Zarządzenie nr 103/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry, działka nr 227/2, w drodze bezprzet0,01%.691
.Zarządzenie nr 64/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.0,01%.595
.Zarządzenia Burmistrza 2003 rok0,00%.43
.Zarządzenie nr 5/03 w sprawie: ustalenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.0,01%.487
.Zarządzenie nr 8/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2003 rok.0,01%.615
.Zarządzenie nr 11/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Zmiana mie0,01%.523
.Zarządzenie nr 13/03 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy0,01%.446
.Zarządzenie nr 111/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 2 położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 2.0,01%.531
.Zarządzenie nr 183/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.: „Zagospoda0,01%.480
. Zarządzenie nr 156/09 w sprawie : odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.0,01%.519
.Zarządzenie nr 114/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Stefana Okrzei 4 na poprawę warunków zagospodarow0,01%.656
.Zarządzenie nr 181/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej.0,01%.476
.Zarządzenie nr 79/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont bud0,01%.652
.Zarządzenie nr 80/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części działki Nr 76/1 obręb nr 6, położone w Kamiennej Górze, Plac Wolności z przeznaczeniem na prowadzenie działalności k0,01%.749
.Zarządzenie nr 50/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Mostowej 2 w pierwszym przetargu ustnym ograniczo0,01%.561
.Zarządzenie nr 81/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części działki Nr 211 obręb nr 7, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działa0,01%.718
.Zarządzenie nr 78/09 w sprawie : : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa k0,01%.568
.Zarządzenie nr 67/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przezna0,01%.542
.Zarządzenie nr 82/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.666
.Zarządzenie nr 54/09 w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- audytor wewnętrzny.0,01%.534
.Zarządzenie nr 75/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry.0,01%.518
.Zarządzenie nr 59/09 w sprawie : wprowadzenie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.645
.Zarządzenie nr 36/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry w pierwszym przetargu ustnym nieogran0,01%.538
. Zarządzenie nr 184/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.: „Remont P0,01%.675
.Zarządzenie nr 108/09 w sprawie : wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej0,01%.521
.Zarządzenie nr 63/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia cny do zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 2 wraz z gruntem w czę0,01%.586
.Zarządzenie nr 109/09 w sprawie : wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej0,01%.550
.Zarządzenie nr 52/09 w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kamienne Góra za 2008 rok.0,01%.602
.Zarządzenie nr 154/09 w sprawie : odwołania alarmu przeciwpowodziowego0,01%.511
.Zarządzenie nr 45/09 w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.0,01%.626
.Zarządzenie nr 115/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego,0,01%.574
.Zarządzenie nr 77/09 w sprawie : ustalenia Biura Urzędnika Wyborczego0,01%.654
.Zarzadzenia Burmistrza 2004 rok0,00%.48
.Zarządzenie nr 2/03 w sprawie: powołania Komisji do oceny dokumentacji nie archiwalnej z ponownego głosowania w dniu 27.04.2003 roku w wyborach do Rady Miejskiej w Kamiennej Górze.0,01%.644
.Zarządzenie nr 23/03 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia mieszkania położonego w Kamiennej Górze przy ul. M.C. Skłodowskiej ¾ w II przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej.0,01%.465
.Zarządzenie nr 116/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego...0,01%.586
.Zarządzenie nr 47/04 w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.0,01%.494
. Zarządzenie nr 55/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Kamienna Góra na 2003 rok.0,01%.496
.Zarządzenie nr 1/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położo0,01%.550
. Zarządzenie nr 76/04 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.0,01%.471
.Zarządzenie nr 25/03 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki niezabudowanej nr 87/9 o powierzchni 24 m2 położonych w Kamiennej Górze w obrębie 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II oraz podania do pub0,01%.587
.Zarządzenie nr 21/04 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej0,01%.402
.Zarządzenie nr 45/03 w sprawie: odwołania ze stanowiska p.o. Dyrektora Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.0,01%.459
. Zarządzenie nr 8/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży poło0,01%.443
.Zarządzenie nr 40/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży̷0,01%.591
. Zarządzenie nr 75/04 w sprawie: powołania pracowników samorządowych w skład Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13/06/2004 r.0,01%.431
.Zarządzenie nr 27/03 w sprawie: ustalenia zasad organizacji roku szkolnego 2004/2005 w zakresie pracy przedszkoli oraz ilości i lokalizacji oddziałów „0”0,01%.577
.Zarządzenie nr 12/04 w sprawie: powołania zespołu ds. przygotowania projektów, dokumentów w celu wdrożenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Miejskiej Kamien0,01%.494
.Ogłoszenie w sprawie wysokości planowanych dotacji na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w 2010 roku.0,02%.1230
.Zarządzenie nr 34/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości &0,01%.466
. Zarządzenie nr 54/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:”..0,01%.424
.Zarządzenie nr 29/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2003 rok.0,01%.449
.Zarządzenie nr 22/04 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 28/3 Burmistrza Miasta z dnia 28 października 2003 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych …0,01%.519
.Zarządzenie nr 37/03 w sprawie: określenia stanowiska z którym łączy się dostęp do informacji niejawnych.0,01%.454
. Zarządzenie nr 39/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.509
.Zarządzenie nr 52/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.”…0,01%.473
.Zarządzenie nr 45/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży̷0,01%.508
.Zarządzenie nr 53/03 w sprawie: zmian w Zarządzeniu nr 6/03 z dnia 15.09.20030,01%.493
. Zarządzenie nr 5/04 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej Oświadczeń woli.0,01%.549
.Zarządzenie nr 37/04 w sprawie: przygotowania dotychczasowych miejsc pracy Urzędu Miasta Kamienna Góra na okres „W”0,01%.444
.Zarządzenie nr 46/04 w sprawie: określenia stanowisk z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.0,01%.573
.Zarządzenie nr 33/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowego dla zadania pn.”..0,01%.463
. Zarządzenie nr 44/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność0,01%.438
.Zarządzenie nr 3/04 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kamiennej Góry w sprawie włączenia do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Kamienna Góra części obszaru obr0,01%.640
. Zarządzenie nr 34/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2003 rok.0,01%.425
. Zarządzenie nr 17B/04 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra.0,01%.434
.Zarządzenie nr 56/04 w sprawie: w sprawie: powołania na stanowisko dyrektora Krytej Pływalni w Kamiennej Górze.0,01%.450
.Zarządzenie nr 31/03 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność GM KG do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy0,01%.442
. Zarządzenie nr 60/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażyR0,01%.398
.Zarządzenie nr 53/04 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok0,01%.459
.Zarządzenie nr 41/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2003 rok.0,01%.439
. Zarządzenie nr 57/04 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji jednostki- Kryta Pływalnia w Kamiennej Górze w związku z odwołaniem dotychczasowego dyrektora jednostki.0,01%.456
.Zarządzenie nr 40/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, działki zabudowanej garażem nr 254/21 o powierzchni 20m2 położonych w Kamiennej Górze, w Obr.6 prz0,01%.433
.Zarządzenie nr 33/03 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw niejawnych,0,01%.520
.Zarządzenie nr 35/03 w sprawie: ustalenia opłat parkingowych na parkingu przy ul. Fornalskiej w Kamiennej Górze.0,01%.558
.Zarządzenie nr 28/03 w sprawie: ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2004/2005.0,01%.509
.Zarządzenie nr 9/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży poło0,01%.436
.Zarządzenie nr 36/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Zarządzani0,01%.501
.Zarządzenie nr 230/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.0,01%.669
.Zarządzenie nr 47/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w „Instrukcji w sprawie obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”0,01%.577
. Zarządzenie nr 18/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Storczykowej.0,01%.458
.Zarządzenie nr 46/05 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2003 rok.0,01%.473
.Zarządzenie nr 7/04 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego do budżetu miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.419
.Zarządzenie nr 50/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.”…R0,01%.404
.Zarządzenie nr 54/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży garażu przy ul. Skłodowskiej dz. 791 obr. 6.0,01%.552
.Zarządzenie nr 50/03 w sprawie: powołanie w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze zespołu zadaniowego do przygotowania, nadzorowania i koordynacji inwestycji p.n. ”Budowa i modernizacja kanalizacj0,01%.493
.Zarządzenie nr 17A/04 w sprawie: odwołania Przewodniczącego GKRPA dla miasta Kamienna Góra i powołania nowego Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.0,01%.516
.Zarządzenie nr 48/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Rozbiórka0,01%.503
.Zarządzenie nr 39/03 w sprawie: prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.0,01%.451
.Zarządzenie nr 30/03 w sprawie: określenia warunków, zasad podnajmu osobom trzecim części powierzchni komunalnych lokali użytkowych.0,01%.454
.Zarządzenie nr 58/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok0,01%.438
. Zarządzenie nr 55/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.407
.Zarządzenie nr 26/03 w sprawie: inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej w magazynie miejskim0,01%.412
.Zarządzenie nr 13/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post. O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zdania pn.: „Świadczenie usług0,01%.497
. Zarządzenie nr 20/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży̷0,01%.451
.Zarządzenie nr 232/09 w sprawie : uchylenia Zarządzenia nr 117/09 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 26 maja 2009 roku.0,01%.532
.Zarządzenie nr 41/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przejęcia nieruchomości od KS ”Olimpia”.0,01%.542
.Zarządzenie nr 38/04 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego na czas wojny0,01%.453
.Zarządzenie nr 19/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.477
.Zarządzenie nr 14/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu , lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży po0,01%.512
. Zarządzenie nr 78/04 w sprawie: zatwierdzenia „Planu postępowania z materiałami zatwierdzającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnegoR0,01%.737
.Zarządzenie nr 56/03 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z Szaletu Miejskiego przy ul. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.0,01%.550
.Zarządzenie nr 38/03 w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego.0,01%.473
.Zarządzenie nr 49/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.”…R0,01%.525
.Zarządzenie nr 36/04 w sprawie: zasad organizacji funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.0,01%.724
.Zarządzenie nr 59/03 w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.0,01%.585
.Zarządzenie nr 15/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu przy ul. Storczykowej.0,01%.531
.Zarządzenie nr 43/04 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 270/03 Burmistrza Miasta Kamienna góra z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji roku szkolnego 2004/2005 w zakresie pracy prz0,01%.613
.Zarządzenie nr 57/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenie ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali użytkowego w budynk0,01%.493
.Zarządzenie nr 48/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.”…R0,01%.564
.Zarządzenie nr 51/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „ Wykonywanie b0,01%.725
.Zarządzenie nr 52/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych.0,01%.568
. Zarządzenie nr 16/04 w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2004 roku.0,01%.480
.Zarządzenie nr 32/03 w sprawie: ustalenia ceny do zbyci mieszkania położonego w KG przy ul. Bohaterów Getta 18/1a w I przetargu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej w0,01%.635
.Zarządzenie nr 44/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowe do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o ocenę dla zadania …0,01%.482
. Zarządzenie nr 6/04 w sprawie: udzielenia upoważnienia do pełnienia funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.0,01%.555
.Zarządzenie nr 77/04 w sprawie: zatwierdzenia „planu ochrony Urzędu Miasta Kamienna Góra”0,01%.541
.Zarządzenie nr 10/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej (działka nr 230/18 obręb 6) położonej w Kamiennej Górze przy ul. Ale Wojska Polskiego 18.0,01%.491
.Zarządzenie nr 60/03 w sprawie: ustalenia dodatkowych wolnych dni od pracy w 2004 roku0,01%.656
.Zarządzenie nr 59/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonego do sprzedaży̷0,01%.425
.Zarządzenie nr 11/04 w sprawie: powołania Komisji Przeatrgowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn....0,01%.442
.Zarządzenie nr 2/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego…0,01%.405
.Zarządzenie nr 23/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia mieszkania położonego w Kamiennej Górze przy ulicy Bohaterów Getta 18/1 a w II przetargu .0,01%.499
.Zarządzenie nr 74/04 w sprawie: wyznaczonych na obszarze miasta Kamienna Góra miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych.0,01%.465
.Zarządzenie nr 51/04 w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Krytej Pływalni w Kamiennej Górze0,01%.421
.Zarządzenie nr 42/04 w sprawie: powołania Komisji do przejęcia od Miejskiego Klubu Sportowego „Karkonosze” J.P. w Kamiennej Górze nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze prz0,01%.506
.Zarządzenie nr 93/04 w sprawie: powołania zespołu do przygotowania projektu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilakty0,01%.454
.Zarządzenie nr 111/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wykonanie rozbiórki budynków i budowli położonych w Kamiennej Górze przy ul.0,01%.446
. Zarządzenie nr 84/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna góra na 2004 rok.0,02%.1096
.Zarządzenie nr 83/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu użytkowego w budynku0,01%.560
. Zarządzenie nr 117/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzeatrgowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznac0,01%.528
.Zarządzenie nr 171/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania położonego przy Pl. Wolności 32/50,01%.578
.Zarządzenie nr 96/04 w sprawie: upoważnienia do podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra …0,01%.508
.Zarządzenie nr 98/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży̷0,01%.463
.Zarządzenie nr 146/04 w sprawie: ustalenia Komisji Przetargowej na zbycie lokali użytkowego położonego przy ul. Jeleniogórskiej 57.0,01%.600
. Zarządzenie nr 136/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy , ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego…0,01%.540
. Zarządzenie nr 126/04 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Miejskiej oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.0,01%.534
.Zarządzenie nr 90/04 w sprawie: powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego0,01%.483
.Zarządzenie nr 95/04 w sprawie: wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 – Białas Karolina0,01%.508
.Zarządzenie nr 116/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki nie zabudowanej nr 520/1 o powierzchni 139 m2 położonej w Kamiennej Górze przy ul. Śląskiej....0,01%.433
.Zarządzenie nr 138/04 w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej0,01%.523
.Zarządzenie nr 137/04 w sprawie: wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej Komisji Wyborczej Nr 60,01%.485
. Zarządzenie nr 91/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,,,0,01%.505
.Zarządzenie nr 131/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy , ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego…0,01%.481
.Zarządzenie nr 99/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży̷0,01%.473
.Zarządzenie nr 94/04 w sprawie: odwołania ze stanowiska Kierownika świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej w Kamiennej Górze.0,01%.504
.Zarządzenie nr 144/04 w sprawie: wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej0,01%.503
.Zarządzenie nr 185/04 w sprawie: ustalenia ceny zbycia mieszkania Nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Mostowej 2 do I przetargu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stan0,01%.460
.Zarządzenie nr 174/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zdania pn. :”Wykonani0,01%.421
.Zarządzenie nr 87/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki zabudowanej nr 789/12 ul. M. Fornalskiej oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości…0,01%.620
.Zarządzenie nr 113/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.468
.Wykaz lokali mieszkalncyh przeznaczonych do sprzedaży- ul. Jeleniogórska 57/50,01%.581
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia- Nr 23/5 obręb nr 56 i 34/2 obręb nr 60,01%.463
.Zarządzenie nr 183/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie beprzetargowej na rzec najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży…0,01%.556
.Zarządzenie nr 118/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzeatrgowej na rzecz najemcy ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej waidomości wykazu lokalu użytkowego...0,01%.470
.Zarządzenie nr 100/04 w sprawie: odowłania ze stanowiska Dyrektora Krytej Pływalni w Kamiennej Górze.0,01%.444
.Zarządzenie nr 129/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wykonanie rozbiórki budynków i budowli położonych…0,01%.424
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- ul. T. Kościuszki nr działki 891 obr. nr 60,01%.557
.Zarządzenie nr 101/04 w sprawie: zmiany w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.451
.Zarządzenie nr 184/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Wojska Polskiego 12 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ...0,01%.614
.Zarządzenie nr 80/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzec najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczo0,01%.502
.Zarządzenie nr 145/04 w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej0,01%.533
.Zarządzenie nr 172/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:…0,01%.426
.Zarządzenie nr 173/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzec najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu mieszkalnego…0,01%.492
. Zarządzenie nr 128/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia za dalszych 6,72 % udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej położonym przy Al. Wojska Polskiego 1 …0,01%.464
.Zarządzenie nr 79/04 w sprawie: powołania kierownika Kancelarii tajnej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra0,01%.422
. Zarządzenie nr 86/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki niezabudowanej nr 266/4 o powierzchni 90m2 położonej w Kamiennej Górze , w obrębie nr 6 przy ul. M.C. Skłodowskiej0,01%.477
.Zarządzenie nr 142/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.”…0,01%.452
. Zarządzenie nr 141/04 w sprawie: uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej0,01%.513
.Zarządzenie nr 175/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zdania …0,01%.514
.Zarządzenie nr 134/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania położonego przy pl. Wolności 32/50,01%.629
.Zarządzenie nr 119/04 w sprawie: udzielenia upoważnienia kierownika MOPS do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych0,01%.489
.Zarządzenie nr 115/04 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie lokalu użytkowego ul. Jeleniogórska 570,01%.442
.Zarządzenie nr 186/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla następujących zadań…0,01%.576
.Zarządzenie nr 140/04 w sprawie: wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 50,01%.556
. Zarządzenie nr 181/04 w sprawie: organizacji systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania na terenie miasta0,01%.532
.Zarządzenie nr 130/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.”..0,01%.458
.Zarządzenie nr 81/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu użytkowego w budynku0,01%.429
. Zarządzenie nr 177/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok0,01%.417
.Zarządzenie nr 100A/04 w sprawie: powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.0,01%.407
.Zarządzenie nr 92/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży̷0,01%.448
. Zarządzenie nr 82/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokalu użytkowego w budynk0,01%.734
.Zarządzenie nr 88/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości nie zabudowanej ( działka 258/9 obręb 7) położonej w Kamiennej Górze przy ul. Storczykowej, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.0,01%.504
.Zarządzenie nr 132/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy , ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego…0,01%.449
.Zarządzenie nr 148/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki niezabudowanej nr 315/65 o powierzchni 127 m2 położonej w Kamiennej Górze w obrębie nr 6 przy ul. Lubawskiej oraz podanie do publiczn0,01%.475
.Zarządzenie nr 123/04 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Szuby ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.500
.Zarządzenie nr 135/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy , ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego…0,01%.501
.Zarządzenie nr 180/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. L. Waryńskiego (działka 142/6 obręb 6)0,01%.472
.Zarządzenie nr 133/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla zadania pn.”…0,01%.462
.Zarządzenie nr 127/04 w sprawie: udzielenia z- cy kierownika MOPS w kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych ….0,01%.483
.Zarządzenie nr 150/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży̷0,01%.549
.Zarządzenie nr 178/04 w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.611
.Zarządzenie nr 97/04 w sprawie: upoważnienia do podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamienne Góra...0,01%.490
.Zarządzenie nr 139/04 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia procesu połączenia Spółek Komunalnych.0,01%.620
. Zarządzenie nr 89/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia mieszkania nr 13 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Waryńskiego 36 na poprawę zagospodarowania lokalu mieszkalnego Nr 12 oraz podania do pu0,01%.626
.Zarządzenie nr 147/04 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Andrzeja Jasińskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.446
.Zarządzenie nr 122/04 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Panie Eweliny Wieloch ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.610
.Zarządzenie nr 114/04w sprawie: powołanie obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzania wyborów uzupełniających do Senatu0,01%.413
.Zarządzenie nr 182/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych…0,01%.475
.Zarządzenie nr 85/04 w sprawie: powołania Komisji do oszacowania aktualnej wartości majątku Spółki Usług Komunalnych „Komunal Spec Sp. z o.o” w Kamiennej Górze.0,01%.460
.Zarządzenie nr 176/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznacz0,01%.619
.Zarządzenie nr 149/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla następujących zadań…0,01%.567
.Zarządzenie nr 190/04 w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 266/4 obręb 6, położonej w Kamiennej Górze przy ul. M.C. Skłodowskiej.0,01%.582
.Zarządzenie nr 189/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II, składającej się z działek nr 195/6 i 86/11 obręb 3, przeznaczon0,01%.474
.Zarządzenie nr 187/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.425
.Zarządzenie nr 188/04 w sprawie: zwolnienia z opłaty czynszowej Oddział Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz organizacji młodzieżowej Młode Centrum za lokal położony w Kamiennej Górze0,01%.467
.Zarządzenie nr 191/04 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamiennej Górze w rejonie ulic Nowa-Śląska, przeznaczonych do zbycia nieruchomości.0,01%.471
.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie boiska sportowego przy SP nr 10,02%.900
.Zarządzenie nr 27/10 w sprawie: ustalenia warunków zmiany nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry...0,01%.368
.Zarządzenie nr 28/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 57...0,01%.408
. Zarządzenie nr 29/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki ...0,01%.523
.Zamówienia do 14000 euro0,00%.117
.Zarządzenie nr 30/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry....0,01%.545
.Zarządzenie nr 217/04 w sprawie: funkcjonowania ruchu kołowego na Placu Wolności0,01%.538
.Zarządzenie nr 246/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ...0,01%.622
.Zarządzenie nr 201/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości nie zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy Pl. Wolności 32/5.0,01%.659
.Wykaz nieruchomości - działka nr 118/20 obręb nr 60,01%.471
.Wykaz nieruchomości - działka nr 118/22 obręb nr 60,01%.633
.Zarządzenie nr 31/10 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry....0,01%.384
. Zarządzenie nr 196/04 w sprawie: wprowadzeni zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.565
.Zarządzenie nr 204/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę z przeznaczeniem na umieszczenie tablic reklamowych na wiatach przystanków autobusowych położonych w kamiennej Górze.0,01%.572
.Zarządzenie nr 211/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „ Wymiana0,01%.813
.Zarządzenie nr 200/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. M.C. Skłodowskiej0,01%.518
. Zarządzenie nr 238/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej w systemie „Developer” , położonej w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła I0,01%.614
. Zarządzenie nr 197/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki nie zabudowanej nr 166/18 o powierzchni 15m2 położonej w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza …0,01%.768
. Zarządzenie nr 207/04 w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych w 2004 r. ogłoszonych w otwartym konkursie ofert.0,01%.510
.Zarządzenie nr 195/04 w sprawie: zwolnienia z czynszu ..0,01%.582
.Zarządzenie nr 208/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.496
.Zarządzenie nr 237/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.531
.Zarządzenie nr 214/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy , ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przezn0,01%.441
.Zarządzenie nr 198/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. T. Kościuszki 21.0,01%.467
.Zarządzenie nr 216/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedażyR0,01%.548
.Zarządzenie nr 243/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie działek niezabudowanych nr 839/1, 839/2, 839/3 obręb 6, położonych w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej.0,01%.752
.Zarządzenie nr 202/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży̷0,01%.510
.Zarządzenie nr 212/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2004 rok.0,01%.525
.Zarządzenie nr 215/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego…0,01%.552
.Zarządzenie nr 206/04 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 12 położonego w Kamiennej górze przy ul. Bohaterów Getta 2.0,01%.490
.Zarządzenie nr 244/04 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Kościuszki 21,0,01%.623
.Zarządzenie nr 241/04 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z szaletu Miejskiego przy ul. Wł. Broniewskiego 130,01%.572
.Zarządzenie nr 194/04 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Kamiennej Górze przy pl.0,01%.553
.Zarządzenie nr 240/04 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na oś. Antonówka ...0,01%.510
.Zarządzenie nr 239/04 w sprawie: ustalenia ceny do zbycia działki zabudowanej nr 142/10 o powierzchni 21 m2 położonej w Kamiennej Górze w obrębie nr 6 przy ul. W Broniewskiego oraz podanie do publ.0,01%.655
.Zarządzenie nr 192/04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży p0,01%.473