Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Dostęp do informacji publicznej » Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Szukaj

Dostęp do informacji publicznej: Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kamienna Góra, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi (poniżej znajduje się wzór wniosku).
Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z proponowanego wzoru, ale musi on zawierać niezbędne dane do rozpatrzenia wniosku.

OPŁATY:

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Urząd Miasta Kamienna Góra może nałożyćopłatęza udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni Urząd Miasta Kamienna Góra zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.Urząd Miasta Kamienna Góra po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosku, który dotyczy umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego) :
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku otrzymania sprzeciwu
Burmistrz Miasta Kamienna Góra, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku
(wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło )
rozmiar pliku: 30Kb

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz