Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Szukaj

Gmina Miejska: Gmina Miejska Kamienna Góra

 

DANE  FORMALNO-ORGANIZACYJNE

GMINA: Miejska Kamienna Góra

POWIAT: Kamienna Góra

WOJEWÓDZTWO: Dolnośląskie

KRAJ: Polska

ADRES: 58-400 Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1

NIP: 614-01-02-927

REGON: 230821316

FORMA PRAWNA: 03- samorząd terytorialny

NUMER STATYSTYCZNY: 0936026

Numer konta:

Urząd Miasta w Kamiennej Górze informuje o bezgotówkowej formie opłaty skarbowej, którą można uiścić na konto w banku PKO BP nr:

Gmina Miejska Kamienna Góra

97 1020 5226 0000 6202 0627 0351

Do wpłat dokonywanych z zagranicy

kod SWIFT: POLUPLPR

PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351


 

Gmina miejska Kamienna Góra położona jest w powiecie kamiennogórskim, województwie dolnośląskim i obejmuje obszar 18,03 km kwadratowych. Gmina posługuje się herbem, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do Statutu Gminy. Herb gminy miejskiej Kamienna Góra jest znakiem prawnie chronionym.
Gmina miejska Kamienna Góra jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową i realizują swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizując zadania własne. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6.  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  targowisk i hal targowych
 11. zieleni gminnej i zadrzewień,
 12. cmentarzy gminnych,
 13. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 14. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 15. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 16. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 17. promocji gminy,
 18. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 19. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Ponadto gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Organami gminy są:

Rada Miasta - organ stanowiący i kontrolny,
Burmistrz Miasta - organ wykonawczy.
Siedzibą organów gminy jest miasto Kamienna Góra. Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji Rady Miejskiej.

Gmina wykonuje swe zadania w formach przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym m.in. poprzez tworzenie gminnych jednostek organizacyjnych. W gminie miejskiej Kamienna Góra funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

Urząd Miasta,
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Centrum Kultury,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Muzeum Tkactwa,
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej,
Zespół Szkół,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 2,
Szkoła Podstawowa nr 1,
Szkoła Podstawowa nr 2,
Przedszkole Publiczne nr 1,
Przedszkole Publiczne nr 2,
Przedszkole Publiczne nr 3,
Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra
Żłobek Miejski.


Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe - stanowią one mienie komunalne. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie gminnych osób prawnych. Mieniem komunalnym zarządzają organy gminy lub inne powołane przez nie podmioty. Mieniem pozostającym w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza.

Podstawy prawne określające zasady funkcjonowania gminy miejskiej  Kamienna Góra stanowią:

- ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,

- Statut Gminy Miejskiej Kamienna Góra uchwalony na mocy Uchwały Nr XVI/101/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2016 r.


   

wstecz